Програмске активности

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1 Процена статуса отпадне и површинске воде на селектованом локалитету Града Новог Сада
2 Развојна истраживања детекције и квантификације емергентних и приоритетних супстанци у води Дунава код Новог Сада, II-Наставак истраживања
3 Студија о утврђивању услова за изградњу инсинератора (WTE) отпада у Новом Саду
4 Садржај тешких метала и микроелемената у ткивима и органима риба, води и седименту као показатељ квалитета воде канала ДТД Нови Сад-Савино Село
5 Веза између арктичке осцилације (AO) и температуре ваздуха и количине падавина у Новом Саду
6 Веза између северноатланске осцилације (NAO) и температуре ваздуха и количине падавина у Новом Саду
7 Мерење нивоа електромагнетског загађења и одређивање корелације са нивоом загађења ваздуха издувним гасовима преко концентрације СО
8 Диверзитет и абунданција лишајева у урбаној средини у функцији загађења ваздуха електромагнетским пољима и издувним гасовима
9 Утврђивање антропогеног утицаја на састав седимената на новосадским плажама
10 Испитивање остатака пестицида у поврћу на новосадским зеленим пијацама
11 Оцена здравствене безбедности неких воћних врста и грожђа на основу остатака пестицида и тешких метала
12 Здравствена исправност хране-садржај тешких метала и азотних једињења у поврћу на зеленим пијацама у Новом Саду
13 Еуривалентни фитопаразит и хумани патоген Schizophyllum commune као биомаркер оболевања дрвећа новосадских паркова и дрвореда
14 Промене у саставу флоре аутохтоних рипаријалних станишта уз обалу реке Дунав на подручју Града Новог Сада, анализа, предлог за заштиту
15 Соларно УВ зрачење и дебљина озонског омотача као елементи животне средине. Анализа резултата из предходног периода 2003. – 2012. и прикупљање нових података
16 Испитивање корелације концентрација активности природних радионуклида у земљишту
17 Унапређење мониторинга нејонизујућег електромагнетског зрачења на територији Града Новог Сада
18 Израда базе система зелених простора Новог Сада
19 Тестирање успешности система за дугорочну прогнозу полена за 2013. годину у Новом Саду
20 Испитивање загађености земљишта поред саобраћајница и у Дунавском Парку