Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Закон о заштити животне средине
Преузми PDF документ »

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
Преузми PDF документ »

Закон о процени утицаја на животну средину
Преузми PDF документ »

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину
Преузми PDF документ »

Закон о биоцидним производима
Преузми PDF документ >>

Закон о хемикалијама
Преузми PDF документ >>

Закон о управљању отпадом
Преузми PDF документ >>

Закон о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању
Преузми PDF документ >>

Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда
Преузми PDF документ >>

Закон о заштити од буке у животној средини
Преузми PDF документ >>

Закон о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности
Преузми PDF документ >>

Закон о заштити од нејонизујућих зрачења
Преузми PDF документ >>

Закон о заштити природе
Преузми PDF документ >>

Закон о заштити ваздуха
Преузми PDF документ >>