Питања и одговори

  Захтев за приступ информацији од јавног значаја односио се на следеће: Наведите сва наменска средства која су предивиђена у буџети града у 2019, 2020 и 2021. години Да ли постоји актуелни програм заштите животне средине? Уколико да, проследити линк или пошалјите копију Да ли постоји акциони план за локални прогхрам заштите животне средине? Уколико да, проследити копију или линк. Да ли постоје  локални програми коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштоте животне средине у току 2019 и 2020. године? Уколико да, проследити копију или линк. Такође, да ли постоје извештаји о извршењу ових програма?Уколико да, проследити копију или линк.

  Одговор

  Градска управа за заштиту животне средине размотрила је Ваш захтев за приступ информацијама од јавног значаја од 5. јануара 2021. године, а у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник Републике Србије“, бр. 120/4, 54/07, 104/09 и 36/10), и износи следеће:

  У вези захтева под редним бројем 1. обавештавамо вас да се наменска средства за заштиту животне средине планирају у буџету Града Новог Сада, у разделу 07 Градска управа за заштиту животне средине, функција 560 заштита животне средине некласификована на другом месту.

  Одлуком о буџету Града Новог Сада за реализацију програма коришћења средстава буџетског фонда

  - за 2019. годину планирано је 281.710.000,00 динара

  - за 2020. годину планирано је 280.000.000,00 динара

  - за 2021. годину планирано је 316.244.000,00 динара

  Одлука о буџету Града Новог Сада за 2019, 2020 и 2021. годину  доступна је на следећем линку: https://skupstina.novisad.rs/budzeti/

  У вези захтева под редним бројем 2. и 3. обавештавамо вас да је Програм заштите  животне средине Града Новог Сада за период 2015 – 2024. године са акционим планом за спровођење програма заштите животне средине за период  2015 – 2019. године, као и акциони план за спровођење програма заштите животне средине за период 2020 - 2024. године доступни на интернет адреси Градске управе за заштиту животне средине на следећем линку: https://environovisad.rs/dokuments/22

   У вези захтева под редним бројем 4. обавештавамо вас да су Програми коришћења средстава буџетског фонда за 2019. и 2020. годину, као и Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину доступни на следећем линку: https://environovisad.rs/dokuments/22

  У току је припрема Извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2020. годину, који ће такође бити доступан на интернет адреси Градске управе за заштиту животне средине.

  Питање Захтев за приступ информацији од јавног значаја односио се на следеће: - Копију или линк Локалног регистра извора загађивања за 2019, 2018 и 2017. годину; - Копију или линк Годишњег извештаја инспекције заштите животне средине за 2017, 2018 и 2019. годину - Копију или линк извештаја о мониторингу квалитета ваздуха у животној средини за 2019, 2019 и 2017. годину.

  Одговор

  У вези захтева под редним бројем 1. обавештавамо вас да је Локални регистар извора загађивања доступан на сајту Градске управе за заштиту животне средине на линковима  https://environovisad.rs/alr и  https://environovisad.rs/alr/info/register

  У вези захтева под редним бројем 2. обавештавамо вас да Градска управа за заштиту животне средине не поседује тражену документацију јер је иста настала у раду Градске управе за инспекцијске послове – Област заштите животне средине.

  У вези захтева под редним бројем 3. обавештавамо вас да су Извештаји о мониторингу квалитета ваздуха у животној средини доступни на сајту Градске управе за заштиту животне средине на линку https://environovisad.rs/monitoring/23.

  Питање Захтев за приступ информацији од јавног значаја односио се на следеће: - На који начин је решено уклањање грађевинског шута приликом рушења објеката на територији Града Новог Сада, априликом изградње нових зграда? Да ли постоји стратешки документ о управљању отпадом приликом таквих радова, и ако постоји молимо вас да нам доставите тај документ? - Које површине – парцеле, су одређене за депоновање грађевинског шута насталог на територији Града Новог Сада? - Да ли је дозвољено насипање грађевинског шута на водном земљишту Дунавског приобаља и под којим условима?

  Одговор

  У вези Вашег захтева који се односи на информације у вези са уклањањем, управљањем и депоновањем грађевинског шута, као и о дозволи за насипање грађевинског шута на водном земљишту Дунавског приобаља Новог Сада обавештавамо Вас да Градска управа за заштиту животне средине не поседује тражене податке, јер су исти у надлежности Градске управе за комуналне послове.

  Питање Захтев за приступ информацији од јавног значаја односио се на следеће: - Програм рада инспекције за заштиту животне средине за период 2015. до 2020. године; - Годишње извештаје инспекције за заштиту животне средине за период 2015. до 2020. године; - Пристигле представке и пријаве инспекцији за заштиту животне средине од стране правних лица и грађана у периоду од 2015. до 2020. године и копије интегралних документа које показују ток и исход представке односно пријаве. - Пристигле жалбе на рад инспекције за заштиту за животне средине у периоду од 2015. до 2020. године и копије интегралних докумената које приказују то и исход жалбе. - Систематизација радних места у Одсеку заштите животне средине у јединици локалне самоуправе.

  Одговор:

  У вези Вашег захтева који се односи на информације у вези са програмом рада инспекције за заштиту животне средине у периоду од 2015. до 2020. године, годишњих извештаја инспекције за заштиту животне средине у периоду од 2015. до 2020. године, пристиглих представки и пријава од стране правних и физичких лица инспекцији за заштиту животне средине у периоду од 2015. до 2020. године, пристиглих жалби на рад инспекције за заштиту животне средине у периоду од 2015. до 2020. године и систематизацијом радних места у Одсеку заштите животне средине у јединици локалне самоуправе, обавештавамо Вас да Градска управа за заштиту животне средине не поседује тражене податке, јер су исти у надлежности Градске управе за инспекцијске послове Града Новог Сада.

   

  Питање: Захтев за приступ информацијама од јавног значаја се односио на следеће: - Достављање списка приватних лица на које се односе обавезе плаћања накнада од којих приходује локални буџетски фонда за заштиту животне средине. - Уз тачку 1. приложити и износ који је свако наведено приватно лице платило на рачун локалног буџетског фонда за заштиту животне средине, за 2019 и 2020. годину.

  Одговор:

  У вези Вашег захтева који се односи на информације у вези са достављањем списка приватних лица на које се односе обавезе плаћања накнада од којих приходује локални буџетски фонд за заштиту животне средине, као и износа који је свако лице уплатило, обавештавамо вас да је накнада за заштиту и унапређење животне средине регулисана чл. 134 - 139. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“ број 95/18 и 49/19).  Чланом 137. наведеног закона прописано је да утврђивање ове накнаде врши орган јединице локалне самоуправе у чијој су надлежности утврђивање, контрола и наплата јавних прихода.

  Сходно изнетом, за тражене информације потребно је да се обратите Градској пореској управи Града Новог Сада .