Програмске активности

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1 KРЕИРАЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА СВИХ ИЗВОРА НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА У РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКОМ ОПСЕГУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
2 ПРЕДИКЦИЈА НИВОА ЕМ ПОЉА У РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКОМ ОПСЕГУ У ЦИЉУ ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ СТАНОВНИШТВА НА ПРОИЗВОЉНО ИЗАБРАНОЈ ЛОКАЦИЈИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
3 ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ БИОГАСА У НОВОМ САДУ И ДОПРИНОС ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
4 ПРЕЦИЗИРАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ ЕЛЕКТРИЧНИМ, МАГНЕТСКИМ И ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКИМ ПОЉИМА У ПРИСУСТВУ ВИШЕ ИЗВОРА
5 НАСТАВАК ИСПИТИВАЊА ИЗЛОЖЕНОСТИ ЉУДИ МАГНЕТСКОМ ПОЉУ ТРАФОСТАНИЦА
6 ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈА ТЕШКИХ МЕТАЛА У УЗОРЦИМА КОРЕНАСТО-КРТОЛАСТОГ И ЛУКОВИЧАСТОГ ПОВРЋА ПРОИЗВЕДЕНОГ У ОКОЛИНИ НОВОГ САДА
7 ПРОШИРЕЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЈА ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА У ИНФОРМАЦИОНУ МРЕЖУ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКИХ ПОЉА - SEMONT
8 СТРАТЕШКО МАПИРАЊЕ БУКЕ И АКЦИОНИ ПЛАН
9 РАЗВОЈ ПРОГРАМСКОГ СИСТЕМА ЗА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКО ВРЕДНОВАЊЕ ОПТЕРЕЋЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ДЕЛОВА ГРАДА НОВОГ САДА
10 ПОТЕНЦИЈАЛ ФОРМИРАЊА БИОФИЛМА И ПРИСУСТВО ОПОРТУНИСТИЧКИХ ПАТОГЕНА У ДИСТРИБУТИВНОМ СИСТЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
11 МОНИТОРИНГ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ПОЛУТАНАТА У ПОВРЋУ НА ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА У НОВОМ САДУ
12 КОНТИНУАЛНИ ON-LINE МОНИТОРИНГ ОТПАДНИХ ВОДА ГРАДА НОВОГ САДА
13 ПОВЕЋАЊЕ ВИТАЛНОСТИ ДРВЕЋА У УРБАНИМ УСЛОВИМА
14 ДЕФИНИСАЊЕ КАТЕГОРИЈЕ СТАБАЛА ТОПОЛЕ У НОВОМ САДУ ПРЕМА ХИТНОСТИ УКЛАЊАЊА
15 АНАЛИЗА УТИЦАЈА САОБРАЋАЈА У НОВОМ САДУ НА ЕМИСИЈУ NO2 И PM10 И ОБУКА КАДРОВА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
16 OCHRA-NS/ОХРАТОКСИН У ЗРНАСТОЈ ХРАНИ У МАЛОПРОДАЈНИМ ОБЈЕКТИМА НОВОГ САДА: ПРОЦЕНА РИЗИКА ПО ЗДРАВЉЕ
17 КВАНТИФИКАЦИЈА РЕЗИДУА ПЕРЗИСТЕНТНИХ ОРГАНСКИХ ПОЛУТАНАТА У УЗОРЦИМА КРВИ ПУПЧАНИКА И ХУМАНОГ МЛЕКА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА
18 РАЗВОЈНА ИСТРАЖИВАЊА ДЕТЕКЦИЈЕ И КВАНТИФИКАЦИЈЕ EMERGING СУПСТАНЦИ/ФАРМАЦЕУТИКА У ВОДИ ДУНАВА КОД НОВОГ САДА
19 УВОЂЕЊЕ ПЛУТАЈУЋЕГ ПОКРЕТНОГ ЕКОРЕМЕДИЈАЦИОНОГ СИСТЕМА (ППЕС) ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДА