Програмске активности

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1 Испитивање земљишта и подземне воде у близини бензинских пумпи
2 Утицај електромагнетног зрачења на полиферативну активност здравих и малигних ћелија у in vitro системима
3 Нове могућности повећања мреже зелених површина у Новом Саду
4 Одређивање садржаја тешких метала у узорцима поврћа произведеног у околини Новог Сада
5 Проблеми електромагнетског загађења Града Новог Сада електромагнетским пољима ниских фреквенција
6 Истраживачки мониторинг воде и седимента Дунава у зони изворишта воде за пиће Града Новог Сада
7 Израда препорука за пројектовање енергетски ефикасних стамбених објеката
8 Тешки метали и здравствено безбедна храна на зеленим пијацама у Новом Саду
9 Мониторинг инвазивних и векторских врста инсеката и трансмисивних болести