Мониторинг квалитета ваздуха Града Новог Сада

    Квалитет ваздуха, као један од основних параметара стања животне средине, прати се на територији Града Новог Сада од 1971. године.

    Законом о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон) чл. 69. и 70. прописано је да Република, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе у оквиру законом утврђених надлежности, врше континуалну контролу и праћење стања животне средине, а која се врше мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине у које се убраја и квалитет ваздуха.

    Податке о квалитету ваздуха у Новом Саду можете преузети са државне мреже за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха, мреже аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине и локалне мреже мерних места за мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху на територији Града Новог Сада.

    На основу члана 9. став. 2. и члана 15. Закона о заштити ваздуха (''Сл. гласник РС'', бр. 36/2009, 10/2013 и 26/2021 - др. закон) и члана 67 тачка 47. Статута Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', број 11/19), по прибављеној Сагласности министарства надлежног за послове заштите животне средине број: 353-01-01234/2023-04 од 11.04.2023. године, Градско веће Града Новог Сада, на 59. седници од 29.06.2023. године, доноси Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада у 2023. и 2024. години.

    Програмом контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада успоставља се Локална мрежа мерних места за мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху, односно, оцењивање квалитета ваздуха, одређује се број и распоред мерних места, као и обим, врста и учесталост мерења.