Мониторинг квалитета ваздуха Града Новог Сада

Квалитет ваздуха, као један од основних параметара стања животне средине, прати се на територији Града Новог Сада од 1971. године.

Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон и 72/09-др. закон и 43/11- одлука УС), чл. 69. и 70. прописано је да Република, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе у оквиру законом утврђених надлежности, врше континуалну контролу и праћење стања животне средине, а која се врше мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине у које се убраја и квалитет ваздуха.

Податке о квалитету ваздуха у Новом Саду можете преузети са државне мреже за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха, мреже аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине и локалне мреже мерних места за мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху на територији Града Новог Сада.

На основу члана 9, став 2. и члана 15. Закона о заштити ваздуха (''Службени гласник РС'', бр. 36/09 и 10/13) и члана 106. став 2. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст (''Службени лист Града Новог Сада'', број 43/08) по прибављеној Сагласности надлежног Министарства број: 335-01-00040/2014-17 од 3. јуна 2014. године и број: 353-01-01789/2016-17 од 12. септембра 2016. године, Градско веће Града Новог Сада на 131. седници од 4. јуна 2014. године и 27. седници од 5.октобра 2016. године донело је ''Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада у 2015. и 2016. години'' и ''Програм квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада у 2017. и 2018. години''.

Програмом контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада успоставља се Локална мрежа мерних места за мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху, односно, оцењивање квалитета ваздуха, одређује се број и распоред мерних места, као и обим, врста и учесталост мерења.

ЛОКАЛНA МРЕЖA МЕРНИХ МЕСТА ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА од 2. новембра 2016. до 1. новембра 2017. године