Програмске активности

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1 Утврђивање квалитета ваздуха мерењем имисије загађујућих материја у ваздуху Града Новог Сада током 2009. године
2 Праћења квалитета површинске воде јавних купалишта
3 Праћење стања и прогноза аерополена у Новом Саду
4 Праћење и прогноза индекса ултраљубичастог (UV) зрачења
5 Праћење нивоа електромагнетског зрачења
6 Мерење радиоактивности земљишта на територији Града Новог Сада за 2009. годину
7 Праћење квалитета пољопривредног и непољопривредног земљишта
8 Праћење микробиолошког квалитета подземних вода градских изворишта воде за пиће Града Новог Сада
9 Мониторинг квалитета површинских вода на подручју Града Новог Сада
10 Утврђивање дневног и ноћног нивоа комуналне буке у Граду Новом Саду током 2009. године