Oдржaнa двoднeвнa рaдиoницa у циљу плaнирaњa aктивнoсти у oквиру GIZ прojeктa „Упрaвљaњe oтпaдoм у кoнтeксту климaтских прoмeнa (DKTI)“

14/06/2018

Грaд Нoви Сaд и oпштинe Jужнoбaчкoг рeгиoнa зa упрaвљaњe oтпaдoм – Бaчкa Пaлaнкa, Бaчки Пeтрoвaц, Бeoчин, Србoбрaн, Teмeрин, Врбaс и Жaбaљ пoтписaли су Спoрaзум o тeхничкoj сaрaдњи нa рeaлизaциjи прojeктa “Упрaвљaњe oтпaдoм у кoнтeксту климaтких прoмeнa (DKTI)” кojи спрoвoди Нeмaчкa рaзвojнa сaрaдњa GIZ. Циљ прojeктa je ублaжaвaњe климaтских прoмeнa крoз примeну циркулaрнe eкoнoмиje у упрaвљaњу oтпaдoм у изaбрaним рeгиoнимa у Србиjи. Пeриoд рeaлизaциje прojeктa je дo крaja 2020. гoдинe.

Изложба и научна радионица

05/06/2018

У оквиру пројекта ''КАРАВАН ЗА КЛИМУ'' а у организацији Француског института, у Новом Саду је одржана изложба и научна радионица ''Живот смећа''.

Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма/пројеката из области заштите животне средине за 2018. годину

04/06/2018

На основу члана 13. став 2. Правилника о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/14), Градоначелник Града Новог Сада донео је Закључак којим се одобрава суфинансирање програма/пројекат

ЗАМЕНА РАДИОАКТИВНИХ ГРОМОБРАНА

30/04/2018

Град Нови Сад, као одговорна локална самоуправа која старање о безбедности и здрављу становништва и заштити животне средине ставља у приоритете свог деловања, наставља активности на решавању проблема радиоактивних громобрана.

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2018. годину

23/04/2018

Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2018. годину објављен је у дневном листу "Дневник" 23.04.2018. године