ОБАВЕШТЕЊЕ за кориснике средстава чији су програми/пројекти одобрени за суфинансирање по Јавном конкурсу за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2023. годину.

10/07/2023

Корисник јавних средстава је у обавези да, пре закључивања уговора, у складу са чланом 9. став 4. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 118/21, 138/22 и 118/21 – др. закон) и Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна Трезора код Управе за трезор („Службени гласник Републике Србије“, број 11/2023), отвори посебан наменски рачун којим се укључује у консолидовани рачун трезора локалне власти.

Корисник средстава је у обавези да достави следећу документацију:

1. Ревидиран образац пријаве у складу са износом који му је одобрен

2. Изјава о прихватању средстава одобрених по основу Јавног конкурса 

3. Изјава одговорног/овлашћеног лица за заступање

4. Налог за отварање подрачуна код Управе за Трезор - Образац НО - један примерак,

5. Картон депонованих потписа лица КЈС овлашћених за потписивање налога ради располагања средствима са подрачуна  - два примерка,

6. Оверени потписи лица овлашћених за заступање на прописаном обрасцу - ОП Образац - два примерка, не старији од 6 месеци,

7. Потврду Народне банке Србије којом се потврђује да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати - два примерка,

8. Овлашћење за преузимање картона депонованих потписа код Управе за трезор - два примерка

Ревидиран образац пријаве, Изјава о прихватању средстава одобрених по основу Јавног конкурса и Изјава одговорног/овлашћеног лица за заступање се налазе на сајту Градске управе за заштиту животне средине

Документација се доставља у оригиналном примерку, осим Потврде Народне банке Србије.

Обрасци налога и картон депонованих потписа налазе се на интернет страници Управе за трезор на линку https://www.trezor.gov.rs/src/documents/regulations/pravilnici/, потврда Народне банке Србије се прибавља са интернет странице https://nbs.rs/sr/drugi-nivo-navigacije/servisi/duznici-pn/, а овлашћење за преузимање картона депонованих потписа код Управе за трезор на интернет страници Градске управе за заштиту животне средине на линку https://environovisad.rs/javni-konkursi/38