Јавни конкурси

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1 ЗАХТЕВ за упис/брисање правног лица и других субјеката који не припадају јавном сектору код Управе за трезор
2 НАЛОГ за отварање/укидање подрачуна правних лица и других субјеката који не припадају јавном сектору код Управе за трезор
3 Прaвилник o нaчину утврђивaњa и eвидeнтирaњa кoрисникa jaвних срeдстaвa и o услoвимa и нaчину зa oтвaрaњe и укидaњe пoдрaчунa кoнсoлидoвaнoг рaчунa трeзoрa кoд Упрaвe зa трeзoр
4 Закључак Градоначелника - Jавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2019. годину
5 Предлог листе вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката на јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2019. годину
6 Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2019. годину
7 Образац пријаве
8 Смернице за припрему предлога програма и пројеката по Јавном конкурсу за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2019. годину
9 Правилник о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине