Јавни конкурси

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1 Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2019. годину
2 Образац пријаве
3 Смернице за припрему предлога програма и пројеката по Јавном конкурсу за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2019. годину
4 Правилник о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине
5 Захтев Осталих-посебних корисника јавних средстава за упис у Евиденцију корисника јавних средстава
6 Налог за отварање динарског посебног наменског подрачуна код Управе за трезор
7 Прaвилник o нaчину утврђивaњa и eвидeнтирaњa кoрисникa jaвних срeдстaвa и o услoвимa и нaчину зa oтвaрaњe и укидaњe пoдрaчунa кoд упрaвe зa трeзoр
8 Захтев осталих посебних корисника јавних сердстава за упис у Евиденцију корисника јавних средстава
9 Налог за отварање динарског посебног наменског подрачуна код Управе за трезор
10 Отварање посебног наменског рачуна у оквиру Консолидованог рачуна Трезора Града Новог Сада