Јавни конкурси

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1 Извештај о реализацији пројекта
2 ЗАХТЕВ за упис/брисање правног лица и других субјеката који не припадају јавном сектору код Управе за трезор
3 НАЛОГ за отварање/укидање подрачуна правних лица и других субјеката који не припадају јавном сектору код Управе за трезор
4 Прaвилник o нaчину утврђивaњa и eвидeнтирaњa кoрисникa jaвних срeдстaвa и o услoвимa и нaчину зa oтвaрaњe и укидaњe пoдрaчунa кoнсoлидoвaнoг рaчунa трeзoрa кoд Упрaвe зa трeзoр
5 Закључак Градоначелника - Jавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2019. годину
6 Предлог листе вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката на јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2019. годину
7 Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2019. годину
8 Образац пријаве
9 Смернице за припрему предлога програма и пројеката по Јавном конкурсу за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2019. годину