ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће грађана у спровоћењу мерe енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на породичним кућама  на територији Града Новог Сада за 2022. годину

24/05/2022

На основу члана 21. став 1. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе („Службени лист Града Новог Сада“, број 55/21) и Закључка Градског већа Града Новог Сада број: 501-1/2022-145-II од 18.05.2022. године, Градска управа за заштиту животне средине

расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

за учешће грађана у спровоћењу мерe енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на породичним кућама  на територији Града Новог Сада за 2022. годину

 

I ПРЕДМЕТ

 

Предмет суфинансирања обухвата следеће:

 

 • набавку соларних панела снаге која није већа од одобрене снаге мерног места (погледати пример рачуна где је обележена одобрена снага мерног места - Прилог 6), до и једнако 6 kW;
 • набавку инвертера, пратећих носача панела, двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива;
 • уградњу соларних панела, инвертера пратећих носача панела, двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива; 
 • израду неопходне техничке документације, извештаја извођача радова о уградњи соларних панела, инвертeра и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, као и извештаја о уградњи мерног места који је у складу са законом и прописима дистрибутера неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива.

 

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

 

            Kорисници бесповратних средстава су домаћинства изузев:

 

 1. домаћинстава која су у претходном периоду користила средства Града Новог Сада (у даљем тексту: Град) за сличне активности и иста оправдали и
 2. домаћинстава која су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.

 

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Право учешћа на Јавни позив имају домаћинства која испуњавају следеће услове:

 1. да је подносилац пријаве:
  1. власник објекта за који подноси пријаву и да је власник или носилац права над бројилом, или
  2. уколико подносилац пријаве није власник објекта за који се подноси пријава, неопходно је да има пријаву боравка на адреси објекта за који подноси пријаву и уз пријаву да поднесе писану сагласност власника објекта оверену од стране јавног бележника да се за објекат може поднети пријава;
 2. да је прикључен на дистрибутивну мрежу електричне енергије и да је на последњем рачуну за потрошњу електричне енергије регистрована потрошња од минимум 30 kWh.

 

IV МАКСИМАЛАН ИЗНОС СРЕДСТАВА СУФИНАНСИРАЊА

           Максимални износ средстава који се додељује, представља мањи износ од:

 1. 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом, а максимално  420.000,00 динара са ПДВ-ом, и;
 2. Износа који се добија множењем снаге панела у kW из достављене профактуре, са  износом од 70.000,00 динара са ПДВ-ом.

           За соларне панеле капацитета преко 6  kW разлику до укупне вредности радова према предрачуну изабраног привредног субјекта сносиће домаћинства.

 

V НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

 

            У неприхватљиве трошкове спадају:

 

 • рефундација трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене), односно, не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог обиласка Комисијe за реализацију Програма енергетске санације породичних кућа (у даљем тексту: Комисија);
 • трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита;
 • трошкови набавке опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за трошкове услуга које подносилац захтева сам извршава;
 • други трошкови који нису у складу са мерама енергетске санације.

 

VI ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Пријава мора да садржи:

 

 1. потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мере енергетске санације (Прилог ;
 2. један од следећих доказа за стамбени објекат:
 • доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи;
 • грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе;
 • грађевинску дозволу добијену из поступка легализације;
 • решење о озакоњењу или
 • доказ да су започели поступак легализације.
 1. изјаву о члановима домаћинства са фотокопијама личних карата или очитане личне карте за подносиоца захтева и за сва физичка лица која живе на адреси породичне куће за коју се подноси пријава, а за малолетна лица доставити фотокопије здравствених књижица (Прилог 10);
 2. предмер и предрачун (профактуру) са количином и ценом за опрему, наведену у одељку I Јавног позива, са уградњом  коју грађанин добија од једног од привредних субјеката (извођача радова) са листе (Прилог 2) коју је објавила Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада (у даљем тексту: Градска управа), а којег грађанин изабере са листе;
 3. фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат за који се конкурише за претходни месец, ради доказа о постојању прикључка на дистрибутивни систем;
 4. копију решења о утврђивању пореза на имовину;
 5. сагласност власника објекта (Прилог 9) оверену од стране јавног бележника да се за објекат може поднети пријава, уколико подносилац пријаве није власник породичне куће;
 6. сагласност свих лица који су власници осталих бројила, уколико у породичној кући постоји више од једног бројила;
 7. изјаву да Град може да прибави за грађанина из катастра потврду о власништву (Прилог 8).

 

VII ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

 

            Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Градске управе – www.environovisad.rs и садржи:

 1. Комплетан текст Јавног позива;
 2. Прилог 1 - Пријавни образац и образац о стању породичних кућа;
 3. Прилог 2 - Листа фирми/привредних субјеката са које грађани бирају једну фирму од које су у обавези да прибаве предрачун са ценом и количином опреме и уградњу;
 4. Прилог 3 -  Kритеријуми за избор пројеката;
 5. Прилог 4 - Општи услови за прикључење фотонапонских модула на унутрашње инсталације постојећег објекта купца за Индивидуална домаћинства са директним мерењем, издати од стране Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, 03.12.2021. године;
 6. Прилог 5 - Брошура Министарства рударства и енергетике: „Корак по корак“ - Водич за домаћинства у Републици Србији, Како да постану купци-произвођачи електричне енергије;
 7. Прилог 6 - Пример рачуна за електричну енергију са обележеном одобреном снагом;
 8. Прилог 7 - Модел уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем;
 9. Прилог 8 - Изјава да општина може да прибави за грађанина из катастра потврду о власништву;
 10.  Прилог 9 -  Изјава о сагласности власника објекта;
 11.  Прилог 10 - Oбразац сагласности о обради података о личности.

 

 

VIII МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

 

         Рок за подношење пријава је 30 дана  од дана објављивања Јавног позива на огласној табли и званичној интернет страници Градске управе – www.environovisad.rs.

            Јавни позив је отворен закључно са даном  23.06.2022. године.

            Попуњени, потписани и одштампани Пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

 

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У СПРОВОЋЕЊУ МЕРE ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ - НЕ ОТВАРАТИ”

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Комисија за реализацију Програма енергетске санације породичних кућа

 

са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

 

Пријава се предаје:

 1.  лично на адресу

Градска управа за опште послове Града Новог Сада - писарница,

Трг слободе 1,

Нови Сад

 

или

 

 1. препоручено путем поште на адресу:

Град Нови Сад, Градска управа за заштиту животне средине

Комисија за реализацију Програма енергетске санације породичних кућа,

Руменачка 110а,

21113 Нови Сад

 

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон: 021/421-109 или путем e-mail-а: zivotnasredina@uprava.novisad.rs.

           

        Благовременом доставом сматра се пријава предата на писарници Градске управе за опште послове или препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају документације по Јавном позиву (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

           

IX КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ГРАЂАНА (ДОМАЋИНСТАВА)

Критеријуми за избор пројеката су следећи:

 

 1. постојеће стање спољних зидова;
 2. постојећи начин грејања;
 3. постојеће карактеристике спољне столарије;
 4. К фактор заузетости површине за породичне куће.

 

Детаљни начин бодовања према наведеним критеријумима је дат у Прилогу 3.

 

X ОЦЕЊИВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ И ИЗБОР КРАЈЊИХ КОРИСНИКА (ДОМАЋИНСТАВА)

Оцењивање и рангирање пројеката грађана, врши се у складу са Правилником о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и применом критеријума из одељка IX Јавног позива.

Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје било који документ из одељка VI Јавног позива и у том случају решењем ће бити одбачена.

         Пријаве са документацијом чија садржина није у складу са Јавним позивом се не оцењују и решењем ће бити одбијене.

Комисија разматра пријаве у складу са условима из одељка III Јавног позива, утврђује прелиминарну ранг листу крајњих корисника на основу бодовања према критеријума за избор пројеката из одељка IX Јавног позива.

У току поступка оцене и избора пројеката Комисија може да од подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације. 

Листу из става 4. овог одељка Комисија објављује на огласној табли и званичној интернет страници Градске управе.

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању листе из става 4. овог одељка у року од три дана од дана објављивања листе.

На листу из става 4. овог одељка подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси на адресу Градске управе за опште послове Града Новог Сада - писарница, Трг слободе 1, Нови Сад са назнаком „Приговор на прелиминарну ранг листу грађана пријављених на Јавни позив за учешће грађана у спровоћењу мерe енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на породичним кућама на територији Града Новог Сада за 2022. годину - Градска управа за заштиту животне средине, Комисија за реализацију Програма енергетске санације породичних кућа“.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу из става 4. овог одељка као и да донесе одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од 15 дана од дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе ревидирану прелиминарну листу.

На основу листе из става 9. овог одељка Комисија врши теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката, стања места где ће се поставити соларни панели, са те листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве до којег су обезбеђена укупна средства за суфинансирање.

Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из става 10. овог одељка утврдила да је подносилац пријаве дао неистините податке у пријави, Комисија га елиминише из ревидиране прелиминарне листе и уместо њега врши теренски обилазак првог следећег на листи код кога није вршен теренски обилазак.

Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева, Комисија сачињава записник у два примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, а један задржава Комисија.

На основу записника из става 12. овог одељка Комисија сачињава коначну листу крајњих корисника.

Листу из става 13. овог одељка Комисија објављује на огласној табли  и званичној интернет страници Градске управе.

На листу из става 13. овог одељка подносиоци пријава код којих .је извршен теренски обилазак, имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана објављивања коначне листе крајњих корисника. Приговор се подноси на адресу Градске управе за опште послове Града Новог Сада - писарница, Трг слободе 1, Нови Сад са назнаком „Приговор на коначну листу грађана пријављених на Јавни позив за учешће грађана у спровоћењу мерe енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на породичним кућама на територији Града Новог Сада за 2022. Годину - Градска управа за заштиту животне средине, Комисија за реализацију Програма енергетске санације породичних кућа“.

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 15. овог одељка у року од 15 дана од дана пријема приговора и након одлучивања по свим приговорима сачини коначну листу крајњих корисника.

Градско веће Града Новог Сада доноси одлуку о додели бесповратних средстава грађанима за спровођење мера енергетске санације.

 

XI НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

 

            На основу донете одлуке о додели бесповратних средстава грађанима за спровођење мере енергетске санације уградњом соларних панела закључују се појединачни уговори са грађанима и привредним субјектима. Саставни део овог уговора је технички извештај/елаборат издат од стране изабраног привредног субјекта (извођача радова) који садржи шему и технички опис инсталације соларних панела, као и изјаву да се на постојећи кров могу поставити соларни панели и да се на унутрашњу инсталацију могу уградити соларни панели. Извештај/елаборат мора садржати све елементе неопходне за издавање Акта о прикључењу од стране ОДС-а.

           

Након завршетка радова потребно је да грађанин достави Комисији доказ о уплати целокупног сопственог удела средстава привредном субјекту (извођачу радова) за уградњу соларних панела и остале инсталације (признаница/рачун).

           Услови да Град пренесе средства привредном субјекту (извођачу радова) су:

 1. Потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио на Јавни позив;
 2. Да је грађанин потписао уговор о потпуном снабдевању са нето мерењем са ЕПС снабдевањем;
 3. Да ОДС изда Акт о прикључењу, прикључи купца-произвођача на дистрибутивни систем  и упише га у регистар купца-произвођача.

            Уколико привредни субјекат није средства наменски утрошио или радови нису изведени у складу са предрачуном који је грађанин поднео приликом пријаве, Град неће уплатити средства додељена Јавним позивом.

            Контролу извршења уговорених обавеза извршиће Комисија.

Грађанин ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа средстава одобрених уговором из става 1. овог одељка.

            Уколико из неког разлога грађанин не може да реализује набавку од одабраног привредног субјекта, има право да изврши набавку од другог са листе и да о томе, пре реализације набавке, обавести Комисију и достави нову профактуру/предрачун, с тим да износ средстава не може бити већи од одобреног.

ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ