Ваздух

Квалитет ваздуха, као један од основних параметара стања животне средине, прати се на територији Града Новог Сада од 1971. године.

Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон и 72/09-др. закон и 43/11- одлука УС), чл. 69. и 70. прописано је да Република, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе у оквиру законом утврђених надлежности, врше континуалну контролу и праћење стања животне средине, а која се врше мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине у које се убраја и квалитет ваздуха.


Годишње извештаје можете преузети на линковима испод.

Мониторинг квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада за 2023. годину.

Мониторинг квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада за 2022. годину.

Мониторинг квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада за 2021. годину.

Мониторинг квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада за 2020. годину.

Мониторинг квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада за 2019. годину

Мониторинг квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада за 2017. - 2018. годину

Мониторинг квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада за 2016. - 2017. годину

Мониторинг квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада за 2015. - 2016. годину

Мониторинг квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада за 2014. - 2015. годину