Квалитет површинских вода

    Праћење стања површинких вода на територији Града Новог Сада се врши у циљу добијања резултата и информација потребних за планирање мера заштите од нежељених ефеката загађења, управљања ризиком путем превентивног деловања у циљу заштите здравља људи и заштите животне средине, као и могућности информисања јавности о добијеним резултатима.

    На основу члaна 67. тачка 47. Статута Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', број 11/19), а у вези са чланом 69. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон и 95/18 - др. закон), Градско веће Града Новог Сада, на 112. седници од 31. децембра 2021. године, доноси ''Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Новог Сада за 2022., 2023. и 2024. годину''. Праћење квалитета површинских вода на територији Града Новог Сада за сваку календарску годину планира се Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине.

    Праћење квалитета површинске воде се врши у складу са: - Законом о заштити животне средине (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон и 95/18 - др. закон); - Законом о водама (''Службени гласник РС'', бр. 30/10, 93/12 ,101/16, 98/18 и 95/18-др); - Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (''Службени гласник РС'', број 50/12); - Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода (''Службени гласник РС'', број 74/11); - Правилником о националној листи индикатора заштите животне средине (''Службени гласник РС'', број 37/11); - Листом овлашћених правних лица за испитивање квалитета површинских вода преузете са сајта Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Булевар уметности 2а, Београд.

    Српски индекс квалитета воде (Serbian Water Quality Index – SWQI) се израчунава по методологији доступној на интернет адреси www.sepa.gov.rs/index.

    Мерна места за праћење квалитета воде, одређена узимајући у обзир локалитете на којима се вода током сезоне користи од стране већег број људи у рекреативне сврхе, су следећа:

Id Мерно место (ММ) Скраћени назив
1 Дунав - Штранд mm1
2 Дунав - Официрац mm2
3 Дунав - Футог mm3
4 Бегечка јама mm4