Мерно место: Дунав - Футог

Скраћени назив: mm3

Еколошки и хемијски статус изражен преко Српског индекса квалитета воде - SWQI током јуна

Еколошки и хемијски статус изражен преко Српског индекса квалитета воде - SWQI током јула

Легенда 1

Нумерички индикатор Опасни индикатор Боја
Српски 100 - 90 Одличан
индекс 84 - 89 Веома добар
квалитета 72 - 83 Добар
воде 39 - 71 Лош
0 - 38 Веома лош
Нема података *
погодност/непогодност
воде ѕа купање
max 72
* Није било мерења или је недовољан број параметара за иѕрачунавање SWQI

Легенда 2

WQI - МДК
I класа
WQI - МДК
II класа
WQI - МДК
III класа
WQI - МДК
IV класа
85 - 84 74 - 69 56 - 44 51 - 35
100 - 90 89 - 84 83 - 72 71 - 39 38 - 0
Одличан Веома добар Добар Лош Веома лош
Serbian Water Qoality Index (SWQI)