ОБАВЕШТЕЊЕ СТРАНКАМА И ЗАИНТЕРЕСОВАНОЈ ЈАВНОСТИ

01/04/2020

У вези са Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020) и Уредбе о примени рокова управним поступцима („Службени гласник РС“, бр. 41/2020 и 43/2020) од 24. и 27.марта 2020. године.

Обавештавају се странке у поступцима одлучивања о потреби процене утицаја и поступцима давања сагласности на студије о процени утицаја, заинтересовани органи и организације и јавност, да се отказују јавни увиди и заказане јавне расправе по предметима који се воде пред Градском управом за заштиту животне средине Града Новог Сада. Носиоци пројекта ће бити и писмено обавештени.

Обавештавање јавности о поднетим захтевима странака о потреби процене утицаја у складу са чланом 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) неће бити вршено, док траје ванредно стање.

 Сва права странака и заинтересованих органа, организација и заинтересоване јавности биће обезбеђени након завршетка ванредног стања.