ЈАВНИ КОНКУРС за избор удружења које ће реализовати програмску активност пружања подршке за набавку бицикла као еколошки прихватљивог транспорта на територији Града Новог Сада за 2023. годину

22/03/2023

На основу члана 3. став 1. Правилника о условима и начину пружања подршке за набавку бицикла као еколошки прихватљивог транспорта („Службени лист Града Новог Сада“, број 13/21 и 10/23) и Закључка Градоначелника Града Новог Сада број: 501-2/2023-26-II од 20.03.2023. године, Градска управа за заштиту животне средине

расписује

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

 

за избор удружења које ће реализовати програмску активност пружања подршке за набавку бицикла као еколошки прихватљивог транспорта на територији Града Новог Сада за 2023. годину

 

I           Циљ овог јавног конкурса је избор удружења које ће реализовати програмску активност пружања подршке за набавку бицикла као еколошки прихватљивог транспорта на територији Града Новог Сада за 2023. годину (у даљем тексту: Програмска активност), са намером повећања броја бициклиста на улицама Града, а у сврху побољшања квалитета ваздуха и смањења загађења животне средине.

 

II          Укупна средства обезбеђена у буџету Града Новог Сада – Градска управа за заштиту животне средине (у даљем тексту: Градска управа) за спровођење овог јавног конкурса износе 20.000.000,00 динара.

 

Средства по овом јавном конкурсу у износу од најмање 17.500.000,00 динара могу се користити искључиво за пружање подршке грађанима за набавку бицикла, док се део средстава у износу до 2.500.000,00 динара може користити за трошкове удружења за реализацију Програмске активности.

 

III        Право учешћа на Јавном конкурсу имају сва удружења која имају седиште на територији Града Новог Сада, која су регистрована у складу са Законом о удружењима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 51/09, 99/11 и 44/18-др. закон) и која, сагласно одредбама свог оснивачког акта, остварују циљеве у области заштите животне средине и/или промоције бициклизма.

 

На Јавни конкурс се може пријавити и више удружења заједнички, са једном пријавом, а која испуњавају наведене услове (имају седиште на територији Града Новог Сада, регистрована су у складу са Законом о удружењима и сагласно одредбама свог оснивачког акта, остварују циљеве у области заштите животне средине и/или промоције бициклизма).

 

Споразумом/уговором о сарадњи се регулишу међусобни односи удружења која ће реализовати Програмску активност и одређује носилац Програмске активности.

 

IV        Пријава на Јавни конкурс се доставља на Обрасцу пријаве који се налази на сајту Градске управе - www.environovisad.rs, уз који се подноси следећa документацијa:

- фотокопија уверења (потврда, извод) да је удружење уписано у Регистар удружења,

- фотокопија извода из статута удружења (оснивачког акта), у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области заштите животне средине и/или промоције бициклизма,

- фотокопија споразума/уговора о сарадњи за удружења која конкуришу заједно.

 

Учесници Јавног конкурса могу да доставе и друге податке релевантне за реализацију Програмске активности, као што су референце или потврде о успешној реализацији програма/пројеката заштите животне средине и/или промоције бициклизма на локалном, покрајинском и републичком нивоу.

 

Више удружења која конкуришу заједнички могу доставити референце или потврде од свих удружења.

 

Пријаве и приложена документација остају у архиви и не враћају се.

 

 

V         Пријава се доставља путем поште, у затвореној коверти са натписом:

 

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР УДРУЖЕЊА КОЈЕ ЋЕ РЕАЛИЗОВАТИ ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ ЗА НАБАВКУ БИЦИКЛА КАО ЕКОЛОШКИ ПРИХВАТЉИВОГ ТРАНСПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ

 - НЕ ОТВАРАТИ

 

На адресу:

Градска управа за заштиту животне средине

Руменачка 110а,

21113 Нови Сад

 

На полеђини коверте, обавезно написати пуно име и адресу удружења.

 

VI        Рок за подношење пријаве на Јавни конкурс је 20 дана од дана објављивања Јавног конкурса у дневном листу ''Дневник'' и на сајту Градске управе - www.environovisad.rs.

 

VII       Неће се разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве, непотписане или неоверене пријаве, пријаве послате факсом, електронском поштом и пријаве које садрже друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину пријаве или их није могуће вредновати према задатим критеријумима.

 

VIII      Јавни конкурс спроводи Комисија за реализацију програмске активности пружања подршке за набавку бицикла као еколошки прихватљивог транспорта на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Комисија), која ће у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава, утврдити прелиминарну листу вредновања и рангирања пријава, узимајући у обзир следеће елементе:

  • квалитет пријаве (изводљивост, план спровођења, иновативност и сл.),
  • обезбеђивање што ефикаснијег начина подношења пријава грађана на Јавни позив,
  • предлог сарадње у реализацији Програмске активности,
  • писма препоруке и/или подршке реализацији Програмске активности,
  • референце или потврде о успешној реализацији програма/пројеката у области заштите животне средине и/или промоције бициклизма на локалном, покрајинском и републичком нивоу.

 

IX        Прелиминарна листа вредновања и рангирања пријава ће бити објављена на сајту Градске управе. Учесници Јавног конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора у року од 7 (седам) дана од дана објављивања прелиминарне листе.

 

Комисија у року од 7 (седам) дана од дана пријема приговора доноси одлуку о приговору.

 

Комисија у року од 5 (пет) дана од дана истека рока за приговор и окончања поступка по приговорима, доноси коначну Листу вредновања и рангирања пријава и објављује је на сајту Градске управе, а начелнику Градске управе доставља Записник о спроведеном поступку, предлог одлуке о избору удружења које ће реализовати Програмску активност, са износом опредељених средстава за трошкове удружења за реализацију Програмске активности и износом опредељених средстава за пружање подршке грађанима за набавку бицикла, као и предлог о одбијању пријава на јавни конкурс.

 

X         Одлуку о избору удружења које ће реализовати Програмску активност, са износом опредељених средстава за трошкове удружења за реализацију Програмске активности и износом опредељених средстава за пружање подршке грађанима за набавку бицикла, доноси начелник Градске управе у року од 2 (два) дана од дана пријема предлога одлуке од стране Комисије, а одобрена средства се удружењу преносе на основу закљученог уговора.

 

XI        Удружење коме се повери реализација Програмске активности је у обавези да, пре закључивања уговора, у складу са чланом 9. став 4. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 118/21, 138/22 и 118/21 – др. закон) и Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна Трезора код Управе за трезор („Службени гласник Републике Србије“, број 11/2023), отвори посебан наменски рачун којим се укључује у консолидовани рачун трезора локалне власти.

 

Документација за отварање подрачуна консолидованог рачуна Трезора код Управе за трезор дата је у Упутсву за удружења – кориснике јавних средстава, које је саставни део овог конкурса, и доступно је на сајту Градске управе .

           

           

XII       Одабрано удружење је у обавези да Градској управи, у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, достави меницу регистровану у Регистру меница и овлашћења са меничним писмом.

 

 

XIII      Удружење коме се повери реализација Програмске активности је у обавези да припреми и распише Јавни позив физичким лицима за подршку набавке бицикла, са опредељеним појединачним износом од 12.000,00 динара, у року од 20 дана од дана преноса укупних средстава по основу уговора, а све у складу са Правилником.

 

XIV     Крајњи рок за реализацију Програмске активности је 15. јул 2023. године, а рок за достављање Извештаја је 30 дана од дана реализације Програмске активности.

 

Додатне информације могу се добити на телефон: 021/421-109 и 021/525-749.