ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма

13/03/2023

На основу члана 7. Правилника о суфинансирању истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 5/17 и 29/17) и Закључка Градоначелника Града Новог Сада број: 501-2/2023-13-II од 17.02.2023. године, Градска управа за заштиту животне средине

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2023. годину

 

  I Укупна средства обезбеђена за спровођење овог јавног конкурса у буџету Града Новог Сада-Градска управа за заштиту животне средине (у даљем тексту: Градска управа) износе 30.000.000,00 динара.

 

 II Право учешћа на Јавном конкурсу имају акредитоване организације које обављају научноистраживачку делатност и које, сагласно одредбама свог оснивачког акта - статута, обављају истраживачки рад у области на коју се пројекат, односно програм односи (у даљем тексту: корисник средстава).

Корисник средстава може на Јавном конкурсу да учествује са више пројеката, односно програма.

Средства која се потражују по основу овог јавног конкурса не могу прелазити 80% од укупно потребних средстава за реализацију појединачног пројекта, односно програма.

Корисник средстава на Јавном конкурсу може да конкурише за недостајући део средстава, уз обавезно достављање оверене и потписане изјаве о висини  учешћа сопствених средстава, односно висини учешћа других субјеката у реализацији пројекта, односно програма.

Суфинансирање пројекта, односно програма из других извора може бити из сопствених средстава, буџета Републике Србије, буџета Аутономнe Покрајинe Војводине, буџета Града Новог Сада, средстава других држава, међународних организација, финансијских институција и тела, као и домаћих и страних правних и физичких лица, фондова Европске уније и других међународних фондова, донација, поклона, прилога, помоћи и др.

 

III На Јавни конкурс подносе се истраживачки и развојни пројекти и програми из области заштите животне средине чији резултати доприносе заштити и унапређењу стања животне средине на територији Града, а нарочито заштити и унапређењу стања природних вредности, земљишта, воде, ваздуха, унапређењу управљања отпадом, ублажавању климатских промена и прилагођавању климатским променама, смањењу нивоа буке и сл.

 

IV Избор пројеката вршиће се на основу следећих критеријума:

  • законитост и ефикасност раније коришћених средстава,
  • циљеви који се постижу, односно очекивани резултати пројекта, односно програма, могућност имплементације пројекта, односно програма, степен унапређења стања у тематској области на који се предметни пројекат, односно програм односи, могућност развијања пројекта, односно програма,
  • референтна  листа реализованих пројеката, односно програма у области на коју се пројекат, односно програм односи, и
  • суфинансирање пројеката, односно програма из других извора финансирања (висина потраживаних средстава).

 

 V Неће се разматрати/вредновати:

- неблаговремене и непотпуне пријаве, непотписане или неоверене пријаве, пријаве послате факсом, електронском поштом, пријаве које садрже друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину пријаве или их није могуће вредновати према задатим критеријумима, као и пријаве оних учесника на Јавном конкурсу који су у претходним годинама остварили право на суфинансирање пројеката, односно програма код Градска управе, а нису поднели валидан извештај о његовој реализацији или је против њих вођен поступак за повраћај ненaменски утрошених средстава.

 

Пријаве и приложена документација остају у архиви и не враћају се.

 

VI Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 30 дана од дана објављивања Јавног конкурса у средствима јавног информисања, као и на сајту Градске управе www.environovisad.rs.

 

Пријаве се подносе путем поште на адресу:

Градска управа за заштиту животне средине,

21113 Нови Сад

Руменачка 110а

у затвореној коверти са назнаком:

''Пријава на конкурс за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма - не отварати''.

 

Уколико корисник средстава конкурише са више пројеката, односно програма, пријаву доставља у засебној коверти за сваки пројекат, односно програм.

На полеђини коверте, обавезно написати пуно име и адресу корисника средстава.

 

Крајњи рок за реализацију пројеката, односно програма по овом јавном конкурсу је годину дана од дана потписивања уговора о додели средстава.

 

VII Услови учешћа на Јавном конкурсу, процедура његовог спровођења, одабир пројеката, односно програма, са упутством за израду предлога пројекта, односно програма и упутством за припрему и достављање извештаја о реализацији, као и обавезе Корисника средстава након одабира и потписивања уговора, са правилима и процедурама за управљање пројектом, односно програмом, дати су у СМЕРНИЦАМА ЗА ПОДНОСИОЦЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ПО ЈАВНОМ КОНКУРУСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ИСТРАЖИВАЧКИМ И РАЗВОЈНИМ ПРОЈЕКТИМА И ПРОГРАМИМА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ, које су саставни део овог јавног конкурса, и доступне су на сајту Градске управе.

 

VIII Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2023. годину (у даљем тексту: Комисија) која ће у року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава утврдити предлог Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката, односно програма и објавити је на сајту Градске управе.

 

IX Акт о одобравању пројекта, односно програма и утврђивање висине средстава за реализацију сваког појединачног пројекта, односно програма, који се објављује на сајту Градске управе, доноси Градоначелник Града Новог Сада, а одобрена средства се преносе кориснику средстава на основу закљученог уговора.

 

Детаљније информације могу се добити на телефон: 021/421-109.