ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА

23/11/2022

На основу члана 15. став 1. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу jавног позива за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова, ЈП1/22 („Службени лист Града Новог Сада“, број 20/22) и Закључка Градског већа Града Новог Сада број: 501-1/2022-326-II oд 18.11.2022. године, Градска управа за заштиту животне средине

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

У оквиру реализације Програма мера енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи Град Нови Сад за 2022. годину, а у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације (у даљем тексту: Програм), у складу са чланом 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова, ЈП1/22 („Службени лист Града Новог Сада“, број 20/22), (у даљем тексту: Правилник), расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребe и унапређењу термотехничких система путем уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи и опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, термостатски вентили). Eнергетскa санација у домаћинствима спроводи се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве радовима на уградњи соларних панела за производњу електричне енергије и радовима на унапређењу термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Град). Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива.

Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији Града.

 

I ПРЕДМЕТ

Предмет Јавног позива јесте избор привредних субјеката за спровођење активности на реализацији радова на: уградњи соларних панела на породичним кућама, инвертера, пратећих носача панела и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије, уградњи двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, изради неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, као и извештаја о уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем, уградњи електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће и опремању система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, термостатски вентили) за станове.

 

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

 

Право учешћа на овом јавном позиву имају сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности и који испуњавају услове дефинисане Правилником и овим јавном позивом.

 

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

 

На Јавном позиву могу учествовати привредни субјекти који врше набавку, испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја  и испуњавају следеће услове:

 • да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци који претходе дану подношења пријаве;
 • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
 • да имају атесте за материјале и производе;
 • да имају запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера електротехнике који поседује лиценцу у складу са законом којим се уређује изградња објеката, а који ће бити задужен за израду извештаја за уграђену инсталацију соларних панела за производњу електричне енергије (само за меру уградње соларних панела);
 • да дају гаранцију на инвертер од минимално 5 година и на соларне панеле од минимално 10 година (само за меру уградње соларних панела).

 

IV ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ

ПРИЈАВЕ

Подносилац пријаве је потребно да достави следећу документацију:

 1. Попуњен, оверен и потписан Пријавни формулар (Прилог 1);
 2. Изјаву о прихватању услова Јавног позива (Прилог 2/а);
 3. Изјаву да ће у уговор са грађанима бити унета спецификација радова и обавеза израде извештаја о уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије и уградњу (само за меру уградње соларних панела) (Прилог 2/б);  
 4. Изјаву привредног субјекта о обезбеђивању довољне количине соларних панела и пратеће опреме (само за меру уградње соларних панела) (Прилог 2/в);
 5. Фотокопију решења о упису у регистар привредних субјеката;
 6. Фотокопију обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац);
 7. Атесте за материјале и производе;
 8. Доказ да имају запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера електротехнике који поседује лиценцу у складу са законом којим се уређује изградња објеката, а који ће бити задужен за израду извештаја за уграђену инсталацију соларних панела за производњу електричне енергије (само за меру уградње соларних панела) и то:
 • Фотокопија уговора о радном ангажовању у складу са важећим Законом о раду или
 • Фотокопија одговарајућег М обрасца пријаве на обавезно социјално осигурање запослених.

 

За предузетнике је потребно да изјаву (Прилог 2а) достави лице које је регистровало обављање делатности као предузетник. За задруге потребно је доставити изјаву директора. Ова изјава мора бити дата након датума објављивања јавног позива.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно правно лице, узима се изјава коју ће дати законски заступник привредног субјекта подносиоца захтева. Уколико постоји више законских заступника подносиоца захтева потребно је да сви доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно је да сви законски заступници привредног субјекта подносиоца захтева доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

 

V ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Градске управе за заштиту животне средине (у даљем тексту Градска управа), линк: www.environovisad.rs и садржи:

 • Комплетан текст Јавног позива;
 • Прилог 1 - Пријавни формулар;
 • Прилог 2 (а-в) - Изјаве подносиоца пријаве;
 • Прилог 3 - Критеријуми и начин бодовања за оцену Пријаве.

 

 

VI КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

 

Критеријуми за рангирање привредних субјеката који врше набавку и радове на уградњи соларних панела, инвертера и пратеће инсталације на породичним кућама обухватају следеће:

 1. цену за:

- опрему и кровну уградњу за соларну електрану капацитета 6 kW инсталисане снаге соларних панела и инвертера, укључујући и уградњу пратеће инсталације за производњу електричне енергије,

- набавку и уградњу двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије,

- израду техничке документације која обухвата предмер и предрачун, као и извештаја о уградњи соларних панела и уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем.

Цене дати по наведним ставкама, а потребну опрему предвидети по Правилима о раду дистрибутивног система ОДС-а.

 1. рок важења цена;
 2. рок важења гаранције на инвертер (минимално 5 година) и соларне панеле (минимално 10 година) и процењени износ произведeне електричне енергије у периоду од три године (за инсталисану снагу соларних панела 6 kW очекиван износ је 15.000 kWh).

 

Критеријуми за рангирање привредних субјеката који врше набавку и радове на уградњи електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће и опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, термостатски вентили за станове) обухватају следеће:

 1. цене кључних добара заједно са уградњом за меру за коју се пријављују;
 2. рок важења цена за меру коју се пријављују.

 

Јавним позивом се одређује максималан број бодова по сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума.

Укупан максималан број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима примењеним на поједини Програм не може прећи 100.

 

VII НАЧИН И РОК ЗА ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Попуњен, оверен и одштампан Пријавни формулар и пратећа документација достављају се путем поште у затвореној коверти са назнаком:

 

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ  ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

– НЕ ОТВАРАТИ“

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Комисија за реализацију мера енергетске санације

са пуним називом и адресом подносиоца пријаве на полеђини коверте.

Пријава се предаје:

 1. лично на адресу

Градска управа за опште послове Града Новог Сада - писарница,

Трг слободе 1,

Нови Сад

или

 1. препоручено путем поште на адресу

Градска управа за заштиту животне средине

Руменачка 110а,

21113 Нови Сад

 

Рок за подношење пријава је до 8.12.2022. године.

 

Благовременом пријавом сматра се пријава предата на пошти или писарници најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за подношење пријава по Јавном позиву (доказ је печат поште или писарнице са јасно видљивим датумом предаје), без обзира на датум приспећа.

Пријаве послате на било који други начин, као и по истеку утврђеног рока за подношење пријава неће бити узете у разматрање.

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на контакт телефон 021/421-109 или путем е-mail-а: zivotnasredina@uprava.novisad.rs.

 

VIII НЕПОТПУНА (НЕУРЕДНА) ПРИЈАВА

 

Пријава ће се сматрати непотпуном (неуредном) ако у достављеној писаној форми недостаје било који документ из одељка IV Јавног позива или уколико није у потпуности попуњена.

Непотпуне (неуредне) пријаве се неће разматрати.

 

IX ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

 

Оцена и избор привредних субјеката врши се у складу са Јавним позивом и Правилником.

Оцењивање и избор привредних субјеката врши Комисија за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту: Комисија) на основу прегледа поднетих пријава.

Пријаве са документацијом чија садржина није у складу са Јавним позивом се не оцењују и биће одбијене.

У току поступка оцене и избора привредних субјеката Комисија може да од Подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације.

Комисија разматра, оцењује и рангира приспеле пријаве.

Прелиминарна листа изабраних привредних субјеката се објављује на огласној табли и званичној интернет страници Градске управе у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе изабраних привредних субјеката, у року од три дана од дана објављивања листе. На прелиминарну листу изабраних привредних субјеката учесници Јавног позива имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Приговор се подноси на адресу Градске управе за опште послове Града Новог Сада - писарница, Трг слободе 1, Нови Сад са назнаком:

„Приговор на прелиминарну ранг листу изабраних привредних субјеката пријављених на ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА.

Градска управа за заштиту животне средине,

Комисија за реализацију мера енергетске санације“.

 

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу изабраних привредних субјеката као и да донесе одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од 15 дана од дана његовог пријема.

О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог коначне одлуке о избору привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и мере унапређења термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте и исте доставља Градском већу на усвајање.

Градско веће доноси одлуку о избору привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и мере унапређења термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

Одлука Градског већа о избору привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и мере унапређења термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте објављује се на огласној табли и званичној интернет страници Градске управе.

X НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

 

Град ће закључити Споразум о техничкој сарадњи у спровођењу мере са привредним субјектима који буду изабрани.

Након потписивања Споразума о техничкој сарадњи са привредним субјектима, Град расписује Јавни позив за грађане. Грађани су у обавези да приликом пријављивања доставе профактуру/предрачун издат од стране привредних субјеката са листе директних корисника коју је објавила Градска управа.

Бесповратна средства се додељују грађанима за соларне панеле капацитета до и једнако 6 kW, а разлику за соларне панеле капацитета преко 6 kW до укупне вредности радова према предрачуну изабраног привредног субјекта сносиће грађанин.

Након избора појединачних пројеката грађана и утврђивања коначног броја корисника по привредном субјекту, Град потписује тројни Уговор о реализацији мера енергетске санације са привредним субјектима и грађанима.

Привредни субјекти су дужни да Комисији у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у сву потребну документацију.

Укупна средства за реализацију Програма обезбеђена од стране Града и Министарства рударства и енергетике износе 18.500.000,00 динара.

Град ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима, као директном кориснику, а не грађанима као крајњим корисницима, али тек након што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику целокупну своју обавезу и након завршетка реализације мере.

Услов да се пренесу средства привредном субјекту је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када је поднео пријаву за суфинансирање уградње соларних панела, за производњу електричне енергије за сопствене потребе и мере унапређења термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте, као и у складу са записником Комисије о обављеном изласку на терен, а након извршених радова.

Град ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим уговором. Грађанин ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције наведене у члану 6. Правилника (максималног износа учешћа Града).

Привредни субјекти достављају Градској управи захтев за исплату средстава за суфинансирање мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и мере унапређења термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу обављених радова или извршених услуга. Уз захтев достављају осталу неопходну документацију . 

Пренос средстава врши се након што:

 1. Грађанин привредном субјекту исплати извршене радове/извршене услуге у износу умањеном за одобрена бесповратна средства;
 2. Комисија потврди да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио на Јавни позив, односно да су активности стварно реализоване, и то констатује записником;
 3. Грађанин потпише уговор о потпуном снабдевању са нето мерењем са ЕПС снабдевањем (за меру уградње соларних панела);
 4. ОДС изда Акт о прикључењу, прикључи купца-произвођача на дистрибутивни систем и упише га у регистар купца-произвођача (за меру уградње соларних панела).

 

На основу захтева за исплату и записника Комисије, Градска управа врши исплату средстава.

ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ