Предлог Коначне листе крајњих корисника (грађана) пријављених на Јавни позив за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације, породичних кућа и станова

17/11/2022

У складу са одредбама члана 27. став 10. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени лист Града Новог Сада“, број 20/22), (у даљем тексту: Правилник),

а на основу Јавног позива за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Града Новог Сада за 2022. годину (у даљем тексту. Јавни позив), Комисија за реализацију мера енергетске санације утврдила је предлог Коначне листе крајњих корисника (грађана) пријављених на Јавни позив.

Предлог Коначне листе крајњих корисника (грађана) можете погледати ОВДЕ

Комисија је извршила теренски обилазак стамбених објеката закључно са редним бројем 377. са Ревидиране прелиминарне листе крајњих корисника (грађана) који су поднели пријаву за меру „Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, за породичне куће и станове“ и са редним бројем 15. који су поднели пријаву за мере „Набавка и инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и станове“ и „Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове“  ради увида у стање наведених објеката и након утврђивања чињеничног стања сачинила предлог Коначне листе крајњих корисника (грађана) пријављених на Јавни позив.

На предлог Коначне листе крајњих корисника, подносиоци пријава код којих је извршен теренски обилазак имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана објављивања предлога Коначне листе крајњих корисника на огласној табли и интернет страници Градске управе за заштиту животне средине.

Приговор се подноси на адресу Градске управе за опште послове Града Новог Сада – Писарница, Трг слободе 1, Нови Сад, са назнаком „Приговор на предлог Коначне листе грађана пријављених на Јавни позив за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Града Новог Сада за 2022. годину, Градска управа за заштиту животне средине, Комисија за реализацију мера енергетске санације“.

Комисија одлучује по приговорима у року од 15 дана од дана пријема приговора и након одлучивања по свим приговорима сачињава Коначну листу крајњих корисника на основу које Градско веће Града Новог Сада доноси одлуку о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације, на основу чега се закључују уговори.