Јавни позив за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације, породичних кућа и станова

31/08/2022

На основу члана 21. Правилникa о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени лист Града Новог Сада“, број 20/22) и Закључка Градског већа Града Новог Сада број: 501-1/2022-238-II од 23.08.2022. године, Градска управа за заштиту животне средине

расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији Града Новог Сада за 2022. годину

 

I ПРЕДМЕТ И МАКСИМАЛНА ВИСИНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

Предмет суфинансирања обухвата следеће мере енергетске ефикасности:

 

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, за породичне куће и станове.

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.

Удео средства подстицаја износи максимално 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 140.000,00 динара са ПДВ-ом.

Неопходно је да буду испуњени следећи критеријуми енергетске ефикасности:

1) Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент пролаза топлоте):

- U ≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата;

- U ≤ 1,6 W/ m2K за спољна врата.

 

2) набавка и  инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и станове.

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално  85.000,00 динара са ПДВ-ом.

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:

- минимални степен корисности котла (грејача простора) на  природни гас износи 90%.

 

3) набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и станове.

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 110.000,00 динара са ПДВ-ом.

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:

- минимални степен корисности котла (грејача простора) на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 85%.

4) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове (за ову меру се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим из става 1. тачка 2) или 3) овог одељка).

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 120.000,00 динара са ПДВ-ом.

 

5) набавка и уградњa топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће.

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 250.000,00 динара са ПДВ-ом.

6) набавка и уградњa соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља мањи износ од:

 1. 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално 140.000,00 динара са ПДВ-ом, односно мањи износ од;
 2. износа који се добија множењем количине топле воде из достављене профактуре, са  износом од 650,00 динара са ПДВ-ом.

 

            Домаћинства (породичне куће и станови) не могу да конкуришу за више од једне мере енергетске ефикасности из овог одељка, осим за меру из става 1. тачка 4) овог одељка.

Укупнa средства које Град Нови Сад  (у даљем тексту: Град) заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности додељује путем овог јавног позива износе 47.500.000,00 динара.

 

           Додатни услови за доделу средстава подстицаја за енергетску санацију стамбених објекта:

 1. Уколико стамбени објекат има два или више власника, пријаву подноси један од власника уз писмену сагласност осталих власника.
 2. Двојни објекти различитих власника, као и објекти у низу третирају се као засебни објекти.

 

За мере из става 1. тачка 1) овог одељка средства се неће одобравати за набавку и уградњу појединачних прозора и врата. Средства се неће одобравати за набавку улазних врата стамбених објеката која нису у директној вези са грејаним простором.

За стамбене објекте са више етажа једног власника, средства се могу користити за замену столарије на једној или свим етажама с тим да замена столарије на свакој од етажа мора бити комплетна.

Власници појединачних етажа у стамбеном објекту подносе појединачне пријаве за замену столарије.

 

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

            Kорисници бесповратних средстава су домаћинства изузев:

 1. власника посебних делова стамбено-пословног објеката који не служе за становање;
 2. власника стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.

 

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Право учешћа на Јавном позиву имају домаћинства која станују у породичним кућама и становима и испуњавају следеће услове:

 1. да је подносилац пријаве:
  1. власник објекта према решењу за порез, или  
  2. ако подносилац пријаве није власник, онда да подносилац пријаве има пребивалиште на адреси објекта за који подноси пријаву, и тада је потребно уз пријаву поднети писану сагласност власника објекта оверену код нотара.
 2. да је објекат настањен (чланови домаћинства су пријављени на адреси) и уз пријаву приложити копију рачуна за електричну енергију где се види да је потрошња електричне енергије у објекту у претходном месецу минимално 30 kWh.

           

           Уколико има више од једног власника породичне куће и стана, потребно је приликом пријаве доставити сагласност осталих власника оверену код нотара.

 

Уколико подносилац пријаве није власник породичне куће и стана, потребно је доставити сагласност власника оверену код нотара.

 

IV НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

Не прихватају се трошкови радова, набавка материјала и опреме који настану пре првог обиласка Комисије за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту Комисија).

Неприхватљиви трошкови-Трошкови који неће бити финансирани Jавним позивом из буџета Града:

 1. Трошкови који су у вези са набавком опреме: царински и административни трошкови;
 2. Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита и сл.;
 3. Рефундација трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене);
 4. Трошкови набавке опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које  подносилац захтева сам извршава;
 5. Други трошкови који нису у складу са мерама енергетске санације.

 

V ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Документација коју доставља грађанин приликом подношења пријаве на Јавни позив:

 1. попуњен и потписан Пријавни образац (један оригинал и две копије) за спровођење мера енергетске санације са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише и о стању грађевинских (фасадних) елемената и грејног система објекта (Прилог 1);
 2. изјава о члановима домаћинства са фотокопијама личних карата за сваког члана домаћинства са јасно видљивом адресом становања.  За малолетна лица доставити очитане здравствене књижице (Прилог 2);
 3. сагласност о обради података о личности за све чланове домаћинства, појединачно попуњена и потписана (Прилог 3);
 4. фотокопија рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат  за који се конкурише за последњи месец, ради доказа да се живи у пријављеном стамбеном објекту (препоручује се да минимална потрошња не може бити мања од 30 kWh месечно);
 5. решење о одобрењу за прикључење или Уговор о снабдевању природним гасом;
 6. фотокопија решења о утврђивању пореза на имовину од свих власника породичне куће и стана за коју се односи пријава;
 7. предмер и предрачун/профактура за опрему са уградњом издата од стране привредног субјекта са листе директних корисника (привредних субјеката) коју је објавила Градска управа за заштиту животне средине (Прилог 4);
 8. потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања (Прилог 5).

 

VI ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

           Документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Градске управе за заштиту животне средине – www.environovisad.rs  и садржи:

 1. Комплетан текст Јавног позива,
 2. Прилог 1 - Пријавни образац;
 3. Прилог 2  - Изјава о члановима домаћинства,
 4. Прилог 3 - Сагласност о обради података о личности;
 5. Прилог 4 - Листа привредних субјеката/извођача радова са које грађани бирају једног извођача и од којег морају да прибаве предрачун са ценом за опрему и уградњу;
 6. Прилог 5 -  Потписана изјава о сагласности;
 7. Прилог 6 -  Критеријуми за избор пројеката.

 

VII МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

          Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања Јавног позива на званичној интернет страници и огласној табли Градске управе за заштиту животне средине.

            Јавни позив је отворен закључно са даном 30.09.2022. године.

            Попуњен, потписан и одштампан пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

 

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији Града Новог Сада за 2022. годину - НЕ ОТВАРАТИ”

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Комисија за реализацију мера енергетске санације

 

са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

 

Пријава се предаје:

 1. лично на адресу

Градска управа за опште послове Града Новог Сада - писарница,

Трг слободе 1,

Нови Сад

 

или

 

 1. препоручено путем поште на адресу

Градска управа за заштиту животне средине

Руменачка 110а,

21113 Нови Сад

 

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон 021/421-109 или путем e-mail-a: zivotnasredina@uprava.novisad.rs .

            Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата на пошти или писарници најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају документације по Јавном позиву (доказ је печат писарнице или поште), без обзира на датум приспећа.

Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

VIII КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА

Критеријуми за избор пројеката су следећи:

 1. постојеће стање у погледу термичке изолације објекта;
 2. постојећи начин грејања;
 3. постојеће карактеристике спољне столарије;
 4. К фактор заузетости површине;
 5. коришћење субвенција за енергетску санацију (средства Града/републике).

Детаљни начин бодовања према наведеним критеријумима је дат у Прилогу 6.

 

IX ОЦЕЊИВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ И ИЗБОР ДОМАЋИНСТАВА

Оцењивање и рангирање пројеката домаћинстава врши се у складу са Правилником и применом критеријума из одељка VIII  Јавног позива.

Комисија разматра пријаве и у складу са условима  из одељка III и утврђује јединствену прелиминарну ранг листу крајњих корисника за све мере енергетске ефикасности из Јавног позива, а на основу бодовања према критеријумима из одељка VIII Јавног позива.

Листу из става 2. овог одељка Комисија објављује на огласној табли и званичној интернет страници Градске управе за заштиту животне средине - www.environovisad.rs.

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању листе из става 2. овог одељка у року од три дана од дана објављивања листе у складу са ставом 3. овог одељка.

На листу из става 2. овог одељка подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Приговор се подноси на адресу Градске управе за опште послове Града Новог Сада - писарница, Трг слободе 1, Нови Сад са назнаком:

„Приговор на јединствену прелиминарну ранг листу грађана пријављених на Јавни позив за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији Града Новог Сада за 2022. годину.

Градска управа за заштиту животне средине,

Комисија за реализацију мера енергетске санације“.

 

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу из става 2. овог одељка, као и да донесе  одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе ревидирану прелиминарну листу.

На основу  листе из става 6. овог одељка Комисија врши теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката са те листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве до којег су обезбеђена укупна средства за подршку крајњим корисницима.

Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из става 7. овог одељка утврдила да је подносилац пријаве дао неистините податке у пријави Комисија га елиминише из ревидиране прелиминарне листе и уместо њега спроводи теренски обилазак првог следећег на листи код кога није вршен теренски обилазак.

Приликом теренског обиласка, уз обавезно присуство подносиоца захтева, Комисија сачињава записник у два примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, а један задржава Комисија. У записнику Комисија потврђује да ли су мере наведене у предмеру и предрачуну који је грађанин поднео приликом пријаве на Јавни позив прихватљиве.

На основу записника из става 9. овог одељка Комисија сачињава предлог коначне листе крајњих корисника.

Листу из става 10. овог одељка Комисија објављује на огласној табли и интернет страници Градске управе за заштиту животне средине.

На листу из става 10. овог одељка  подносиоци пријава код којих је извршен теренски обилазак, имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана објављивања предлога коначне листе крајњих корисника.

Приговор се подноси на на адресу Градске управе за опште послове Града Новог Сада - писарница, Трг слободе 1, Нови Сад са назнаком:

„Приговор на предлог коначне листе грађана пријављених на Јавни позив за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији Града Новог Сада за 2022. годину.

Градска управа за заштиту животне средине,

Комисија за реализацију мера енергетске санације“.

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 10. овог одељка у року од 15 дана од дана пријема приговора и након одлучивања по свим приговорима сачини коначну листу крајњих корисника.

Градско веће Града Новог Сада доноси одлуку о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације, на основу чега се закључују уговори.

 

X НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

Град ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима -  извођачима радова, а не домаћинствима, након што грађанин изврши целокупну уплату извођачу радова и након завршетка реализације мере.

Услов да се пренесу средства извођачу радова је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио за меру, као и у складу са записником Комисије приликом првог изласка.

Грађанин мора имати уредну документацију (рачуне и атесте).

Град ће вршити пренос средстава изабраним извођачима радова у складу са закљученим уговором. Грађанин ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције наведене у одељку I (максималног износа бесповратних средстава Града).

Контролу извршења уговорних обавеза извршиће надлежни органи који су задужени за урбанизам, односно заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом.

Уколико грађанин није средства наменски утрошио, или радови нису изведени у складу са предмером и предрачуном који је грађанин поднео приликом пријаве, Град неће уплатити средства додељена овим јавним позивом.

Уколико из неког разлога грађанин не може да реализује набавку од одабраног извођача радова, има право да изврши набавку од другог са листе и да о томе, пре реализације набавке, обавести Комисију и достави јој нову профактуру/предрачун, с тим да износ не може бити већи од одобрено.

ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ