ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

23/06/2022

На основу члана 15. Правилникa о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени лист Града Новог Сада“, број 20/22) и Закључка Градског већа Града Новог Сада број: 501-1/2022-177-II од 17.06.2022. године, Градска управа за заштиту животне средине

расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

У оквиру реализације Програма мера енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи Град Нови Сад за 2022. годину, а у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације  за 2022. годину (у даљем тексту: Програм) расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Програмом, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Град). Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији Града Новог Сада.

 

I ПРЕДМЕТ

Предмет Јавног позива је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за породичне куће и станове.

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др., као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.

2) постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће.

3) постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће.

Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова.

4) набавка и инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и станове.

5) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове.

6) набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће.

7) набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

     

      Критеријуми енергетске ефикасности морају да задовоље следеће минималне услове:

 1. Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте):

      - U ≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата;

      - U ≤ 1,6 W/m2K за спољна врата.

 1. Спољни зид на породичним кућама следећих карактеристика:

- минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема         техничких могућности да се постави та дебљина изолације.

 1. Минимални степен корисности котла (грејача простора) на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 85%.
 2. Минимални степен корисности котла (грејача простора) на природни гас износи 90%.

 

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

На јавном позиву могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја и испуњавају следеће услове:

 • да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци који претходе дану подношења пријаве,
 • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
 • да имају атесте за материјале и производе.

                                                     

III ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ

ПРИЈАВЕ

Подносилац пријаве доставља следећу документацију:

 1. Пријавни формулар (Прилог 1) у три примерка (оригинал и две копије);
 2. Изјаву о прихватању услова Јавног позива (Прилог 2);
 3. Изјаве подносиоца пријаве (Прилог 3);
 4. Атесте за материјале и производе (за меру за коју конкурише), а који су законом прихваћени на територији Републике Србије;
 5. Решење о упису у регистар привредних субјеката;
 6. Фотокопију обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац);
 7. Доказ да је измирио доспеле обавезе по основу јавних прихода.

За предузетнике је потребно да изјаву достави лице које је регистровало обављање делатности као предузетник. За задруге потребно је доставити изјаву директора. Ова изјава мора бити дата након датума објављивања Јавног позива.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно правно лице, узима се изјава коју ће дати законски заступник привредног субјекта подносиоца захтева. Уколико постоји више законских заступника подносиоца захтева, потребно је да сви доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно је да сви законски заступници привредног субјекта подносиоца захтева доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

 

IV ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Градске управе за заштиту животне средине (у даљем тексту Градска управа), линк: www.environovisad.rs  и садржи:

− Комплетан текст Јавног позива,

− Прилог 1 - Пријавни формулар,

− Прилог 2 - Изјаву о прихватању услова Јавног позива,

− Прилог 3 – Изјаве подносиоца пријаве,

− Прилог 4 - Критеријуми за оцену Пријаве.

 

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Критеријуми за рангирање привредних субјеката (директних корисника) обухватају следеће:

 1. цене кључних добара  заједно са уградњом за меру за коју конкуришу;
 2. рок важења цена за меру за коју конкуришу;
 3. рок испоруке и уградње.

У Прилогу 4 Јавног позива детаљно је дефинисан начин бодовања по наведеним критеријуми за избор привредних субјеката.

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима примењеним на поједини Програм не може прећи 100.

 

VI МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Подносиоци пријаву за учешће на Јавном позиву попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.

Попуњен, оверен и одштампан пријавни формулар у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

 

„ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА – НЕ ОТВАРАТИ“

 

 • са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

 

На адресу:

Градска управа за заштиту животне средине

Руменачка 110а,

21 113 Нови Сад

Рок за подношење пријава је до 8. јул 2022. године  

 

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у разматрање. Неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на контакт телефон 021/421-109 или путем е-mail-а: zivotnasredina@uprava.novisad.rs

           

VII ОДБАЦИВАЊЕ ПРИЈАВЕ

 

Неуредна и неблаговремена пријава биће одбачена.

Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје било који документ из одељка III Јавног позива и у том случају ће бити одбачена.

 

VIII ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Оцењивање и рангирање приспелих пријава привредних субјеката врши се применом критеријума из одељка V Јавног позива и Правилникa о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по Јавном позиву управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности ЈП1/22.

Комисија за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту: Комисија) разматра пријаве и у складу са условима Јавног позива, утврђује прелиминарну листу директних корисника.

           

 Прелиминарна листа изабраних директних корсника се објављује на огласној табли и званичној интернет страници Градске управе у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

           

 Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе директних корисника, у року од три дана од дана објављивања листе.

 

На прелиминарну листу директних корисника учесници Јавног позива имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу директних корисника, као и да донесе одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана његовог пријема.

О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог коначне одлуке о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације и исте доставља Градском већу Града Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће) на усвајање.

 

Градско веће доноси одлуку о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације.

 

          Одлука Градског већа о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације објављује се на огласној табли и званичној интернет страници Градске управе.

IX ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Град ће закључити технички споразум о спровођењу мера енергетске санације  са привредним субјектима који буду изабрани. Предмет споразума ће бити обавезе обеју страна у Јавном позиву.

Након потписивања споразума о сарадњи са привредним субјектима, Град спроводи поступак одабира крајњих корисника (домаћинстава). Грађани су у обавези да приликом подношења пријаве доставе предмер и предрачун/профактуру за опрему са уградњом издатe од привредног субјекта са листе директних корисника коју је објавила Градска управа.

Након избора појединачних пројеката грађана и утврђивања коначног броја корисника по привредном субјекту, Град потписује тројни Уговор о спровођењу мера енергетске санације са привредним субјектима и грађанима.

Град ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима, а не крајњим корисницима, након што појединачни крајњи корисник уплати директном кориснику целокупну своју обавезу и након завршетка реализације мера.

Услов да се пренесу средства директном кориснику је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио за меру, као и у складу са записником Комисије о обављеном изласку на терен, а након извршених радова.

 Град ће вршити пренос средстава изабраним директним корисницима у складу са закљученим уговором.

Контролу извршења уговорних обавеза извршиће надлежни органи који су задужени за урбанизам, односно заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом.

Директни корисници су дужни да Комисији у сваком моменту омогуће контролу реализације активности и увид у сву потребну документацију.

  

            Контролу извршења уговорних обавеза извршиће и Комисија.

 

Укупна средства за реализацију Програма обезбеђена од стране Града и Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, која је орган у саставу Министарства рударства и енергетике, износе 47.500.000,00 динара.

Директни корисници су у обавези да најкасније до 1. фебруара 2023. године Градској управи доставе захтев за исплату средстава за суфинансирање мера енергетске санације по основу обављених радова или извршених услуга. Уз захтев достављају фотокопију издатог рачуна за извршене радове и услуге.

Пренос средстава врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава, а након што:

 1. Комисија провери да ли су активности стварно реализоване, и то констатује записником;
 2. крајњи корисник директном кориснику исплати испоручена добра/извршене услуге у износу умањеном за одобрена бесповратна средства;
 3. директни корисник достави захтев за исплату средстава;
 4. директни корисник достави потврду да је крајњем кориснику предао све потребне атесте и сву пратећу документацију (гаранција).

 

На основу захтева за исплату и записника Комисије, Градска управа врши исплату средстава.

Документација

Прилог 1 Пријавни формулар 

Прилог 2 Изјава о прихватању услова Јавног позива 

Прилог 3 Изјаве подносиоца пријаве

Прилог 4 Критеријуми за оцену пријаве