Ј А В Н И П О З И В за подршку набавке бицикла за 2022. годину

08/03/2022

На основу члана 14. Правилника о условима и начину пружања подршке за набавку бицикла као еколошки прихватљивог транспорта („Службени лист Града Новог Сада“, број 13/21) и Сагласности Градске управе за заштиту животне средине (даље: Градска управа) број: VI-501-2/2022-7д од 07.03.2022. године, удружење “Друштво за промоцију природе Србије” (даље: Удружење)

расписује

 

Ј А В Н И   П О З И В

за подршку набавке бицикла за 2022. годину

 

I           Средства обезбеђена за доделу подстицаја износе 18.020.000,00 динара.

II         Циљ Јавног позива је пружање подршке за набавку бицикла као еколошки прихватљивог превозног средства на територији Града Новог Сада за 2022. годину, са намером повећања броја бициклиста на улицама Града, а у сврху побољшања квалитета ваздуха и смањења загађења животне средине.

Територија Града Новог Сада обухвата насељена места Градске општине Нови Сад (Нови Сад, Футог, Ветерник, Бегеч, Кисач, Руменка, Степановићево, Каћ, Ченеј, Будисава и Ковиљ) и Градске општине Петроварадин (Петроварадин, Сремска Каменица, Буковац, Лединци и Стари Лединци).

III         Право учешћа на Јавном позиву имају сва физичка лица која имају важећу личну карту са пребивалиштем на територији Града Новог Сада, у тренутку подношења пријаве.

Само једно лице из породичног домаћинства може добити средства по овом Јавном позиву. Члановима породичног домаћинства сматрају се супружник и ванбрачни партнер, њихова деца, рођена у браку или ван њега, усвојена или пасторчад, њихови родитељи и лица која су они по закону дужни да издржавају, а који станују заједно са учесником Јавног позива. Домаћинство коме припада физичко лице може да оствари право на подршку за набавку новог бицикла једном у 3 године.

IV         Појединачан износ средстава који се додељује по овом јавном позиву за подршку набавке новог бицикла је 10.000,00 динара. Уколико је цена бицикла мања од износа предвиђеног Јавним позивом, физичком лицу ће бити уплаћен износ у висини цене бицикла.

V          Заинтересована физичка лица се могу пријавити на Јавни позив у периоду од 14. марта 2022. године у 10 часова до 16. марта у 18 часова.

VI         Пријављивање се врши попуњавањем тражених података путем апликације која је доступна на сајту Градске управе за заштиту животне средине – www.environovisad.rs  и на сајту Удружења www.biciklomkrozprirodu.rs.

Апликација садржи: образац пријаве са подацима физичког лица (име и презиме, адреса пребивалишта, контакт телефон, адресу е-поште), изјаву о члановима домаћинства и сагласност о обради података о личности. Након пријављивања физичко лице добија потврду о пријему пријаве са редним бројем пријаве, у електронском формату.

Физичка лица која путем апликације добију потврду пријаве са редним бројевима пријаве oд 1 до 2100, у року за предвиђеном за пријаву, потребно је да доставе фотокопију личне карте са адресом или очитану чиповану личну карту, на којима се недвосмислено види адреса пребивалишта, лично на адресу Хајдук Вељкова 11 Нови Сад или слањем на адресу е-поште: info@biciklomkrozprirodu.rs, ради прелиминарне провере испуњености услова Јавног позива.

VII        Неће се разматрати непотпуне пријаве, пријаве лица која не испуњавају услове позива и пријаве упућене изван утврђеног рока. Уколико једно лице поднесе више пријава, разматраће се искључиво прва пристигла пријава.

VIII       Удружење ће у року од пет дана од дана истека рока за подношење пријава, на сајту Градске управе www.environovisad.rs и сајту Удружења www.biciklomkrozprirodu.rs  објавити ранг-листу свих лица која су се пријавила по Jавном позиву, према времену пријаве.

Физичка лица која испуњавају услове биће обавештена о томе да се налазе на ранг-листи у оквиру броја одређеног опредељеним средствима, у року од седам радних дана од дана објављивања ранг-листе.

Физичка лица која се нађу на ранг-листи у оквиру броја одређеног у складу са опредељеним средствима, у обавези су да у року од 15 дана од дана објављивања ранг-листе доставе следећу документацију, лично на адресу Хајдук Вељкова 11 Нови Сад

  • личну карту на увид,
  • оригинал потписаног обрасца изјаве о члановима домаћинства,
  • оригинал потписаног обрасца сагласности о обради података о личности,
  • доказ о отвореном динарском рачуну на своје име (нпр. копија банковне картице са именом, презименом и бројем рачуна или потврда банке)
  • доказ о куповини новог бицикла, са датумом након објављивања коначне ранг-листе (оригинални фискални рачун, са готовинским рачуном који гласи на име изабраног лица, уз редни број пријаве и гаранцију).
     

Бицикл мора бити нов и купљен на територији Републике Србије, са датумом након објављивања коначне ранг-листе.

IX         Физичка лица која у предвиђеном року не доставе прописану документацију или се приликом провере документације утврди да не испуњавају услове позива, губе право на подршку за набавку бицикла. У том случају, право на подршку за набавку бицикла остварује лице које је следеће на листи и које испуни све услове Јавног позива, а до попуњавања броја одређеног у складу са опредељеним средствима.

X          Са физичким лицима за која је утврђено да су испунила све претходно наведене услове, доставила уредну и потпуну документацију и стекла право на добијање појединачног износа утврђеног Јавним позивом, Удружење ће склопити уговоре о додели подстицаја и извршити пренос појединачних износа средстава на достављене текуће рачуне у року од 20 радних дана од дана пријема потпуне документације и склапања уговора.

Детаљније информације могу се добити путем телефона +381641165486 и +381641165739 радним данима од 9 до 19 часова.