ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА

05/02/2022

На основу члана 15. став 1. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе („Службени лист Града Новог Сада“, број 55/21) и Закључка Градског већа Града Новог Сада број: 501-1/2022-25-II од 3.02.2022. године, Градска управа за заштиту животне средине

расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

 

У оквиру реализације Програма енергетске санације породичних кућа које спроводи Град Нови Сад (у даљем тексту: Програм), а у вези финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације, расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребe. Eнергетскa санација породичних кућа спроводи се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве радовима на уградњи соларних панела за производњу електричне енергије, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Град). Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива.

Циљ спровођења мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији Града.

I ПРЕДМЕТ

Предмет Јавног позива јесте избор привредних субјеката за спровођење активности на реализацији радова на: уградњи соларних панела, пратећих носача панела, инвертера и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије, уградњи двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, изради извештаја извођача радова о уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, као и извештаја о уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем. 

 

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

Право учешћа на овом јавном позиву имају сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности и који испуњавају услове дефинисане Правилником о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе (у даљем тексту: Правилник) и овим јавним позивом.

 

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

На Јавном позиву могу учествовати привредни субјекти који врше набавку, испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја и испуњавају следеће услове:

 • да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци који претходе дану подношења пријаве,
 • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
 • да имају атесте за материјале и производе,
 • да имају запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера електротехнике који поседује лиценцу у складу са законом којим се уређује изградња објеката, а који ће бити задужен за израду извештаја за уграђену инсталацију соларних панела за производњу електричне енергије,
 • да дају гаранцију на инвертер од минимално 5 година и на соларне панеле од минимално 10 година.

 

IV ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ

ПРИЈАВЕ

Подносилац пријаве је потребно да достави следећу документацију:

 1. Пријавни образац (Прилог 1) у три примерка (оригинал и две копије);
 2. Изјаву о прихватању услова Јавног позива (Прилог 2/а);
 3. Изјаву о давању сагласности на прибављање и обраду података о чињеницама за које се води службена евиденција (Прилог 2/б)
 4. Изјаву о обавези прибављања Решења о упису у одговарајући регистар (Прилог 2/в);
 5. Изјаву да ће у уговор са грађанима бити унета спецификација радова и обавеза израде извештаја о уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије и уградње (Прилог 2/г);
 6. Решење о упису у регистар привредних субјеката;
 7. Фотокопију обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање;
 8. Атесте за материјале и производе (законом прихваћен на територији Републике Србије сертификат, атест или слично);
 9. Изјаву о гаранцији на инвертер и соларне панеле;
 10. Доказ да имају запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера електротехнике који поседује лиценцу у складу са законом којим се уређује изградња објеката, а који ће бити задужен за израду извештаја за уграђену инсталацију соларних панела за производњу електричне енергије.

За предузетнике је потребно да изјаву (Прилог 2а) достави лице које је регистровало обављање делатности као предузетник. Ова изјава мора бити дата након датума објављивања јавног позива.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно правно лице, узима се изјава коју ће дати законски заступник привредног субјекта подносиоца захтева. Уколико постоји више законских заступника подносиоца захтева потребно је да сви доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно је да сви законски заступници привредног субјекта подносиоца захтева доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

 

V ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Градске управе за заштиту животне средине (у даљем тексту Градска управа), линк: www.environovisad.rs и садржи:

− Комплетан текст Јавног позива;

− Прилог 1 - Пријавни образац;

− Прилог 2 (а-г) - Изјаве подносиоца пријаве;

− Прилог 3 - Критеријуме и начин бодовања за оцену Пријаве.

 

VI КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

 

Критеријуми за рангирање привредних субјеката обухватају следеће:

 1. цену за:

- опрему и кровну уградњу за соларну електрану капацитета 6 kW инсталисане снаге соларних панела, инвертерa и остале пратеће инсталације за производњу електричне енергије која је неопходна приликом прикључења на дистрибутивни систем;

- набавку и уградњу двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије;

- израду предмера и предрачуна, као и извештаја о уградњи соларних панела и уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем;

Цене дати по наведним ставкама, а потребну опрему предвидети по Правилима о раду дистрибутивног система ОДС-а.

 1. рок важења цена;
 2. рок важења гаранције на инвертер (минимално 5 година) и соларне панеле (минимално 10 година) и процењени износ произвeдeне електричне енергије у периоду од три године (за инсталисану снагу соларних панела 6 kW очекиван износ је 15.000 kWh);
 3. Рок испоруке и уградње;

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су подкритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и подкритеријумима примењеним на поједини Програм не може прећи 100.

 

VII МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Подносиоци пријаву за учешће на Јавном позиву попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се путем поште у затвореној коверти са назнаком:

 

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

– НЕ ОТВАРАТИ“,

 

са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

На адресу:

Градска управа за заштиту животне средине

Руменачка 110а,

21113 Нови Сад

Рок за подношење пријава је до 20. фебруара 2022. године.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на контакт телефон 021/421-109 или путем е-mail-а: zivotnasredina@uprava.novisad.rs.

 

VIII НЕУРЕДНА ПРИЈАВА

Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје било који документ из одељка IV Јавног позива и у том случају решењем ће бити одбачена.

 

IX ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Оцена и избор привредних субјеката врши се у складу са Јавним позивом и Правилником.

Оцењивање и избор привредних субјеката врши Комисија за реализацију Програма енергетске санације породичних кућа (у даљем тексту: Комисија) на основу прегледа поднетих пријава.

 Пријаве са документацијом чија садржина није у складу са Јавним позивом се не оцењују и решењем ће бити одбијене.

У току поступка оцене и избора привредних субјеката Комисија може да од Подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације.

Комисија разматра, оцењује и рангира приспеле пријаве.

Прелиминарна листа изабраних привредних субјеката се објављује на огласној табли и званичној интернет страници Градске управе у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе изабраних привредних субјеката, у року од три дана од дана објављивања листе. На прелиминарну листу изабраних привредних субјеката учесници Јавног позива имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу изабраних привредних субјеката као и да донесе Одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од 15 дана од дана његовог пријема.

О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог коначне oдлуке о избору привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и исте доставља Градском већу Града Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће) на усвајање.

Градско веће доноси Одлуку о избору привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

Одлука Градског већа о избору привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе објављује се на огласној табли и званичној интернет страници Градске управе.

X НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

Град ће са привредним субјектима који буду изабрани потписати Уговор о спровођењу енергетске санације.

Након потписивања Уговора са привредним субјектима, Градска управа ће расписати Јавни позив за појединачне пројекте грађана. Грађани су у обавези да приликом подношења пријаве доставе предмер и предрачун/профактуру за опрему са уградњом издатe од привредног субјекта са листе директних корисника коју је објавила Градска управа.

Бесповратна средства се додељују грађанима за уградњу соларних панела капацитета до и једнако 6 kW, пратећих носача панела, инвертера и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије, уградњу двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, израду извештаја извођача радова о уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, као и извештаја о уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем, у највишем износу до 50% од вредности инвестиције са ПДВ-ом, по појединачној пријави за уградњу соларних панела капацитета до и једнако 6 kW са пратећом опремом.

За соларне панеле капацитета преко 6 kW максимални износ бесповратних средстава биће исти као и за соларне панеле капацитета до 6 kW, а разлику до укупне вредности радова према предрачуну изабраног привредног субјекта сносиће грађанин.

Након избора појединачних пројеката грађана и утврђивања коначног броја корисника по привредном субјекту, Град потписује тројни Уговор о реализацији мера енергетске санације са привредним субјектима и грађанима.

Привредни субјекти су дужни да Комисији у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у сву потребну документацију.

Укупна средства за реализацију Програма обезбеђена од стране Града и Министарства рударства и енергетике износе 10.000.000,00 динара.

Град ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима, као директном кориснику, а не грађанима као крајњим корисницима, али тек након што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику целокупну своју обавезу и након завршетка реализације мере.

Услов да се пренесу средства привредном субјекту је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када је поднео пријаву за суфинансирање уградње соларних панела, која је у складу са записником Комисије о обављеном изласку на терен, а након извршених радова.

Град ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим уговором. Грађанин ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције наведене у члану 6. став 3. Правилника (максималног износа учешћа ЈЛС).

Привредни субјекти су у обавези да најкасније до 15. јуна 2022. године  Градској управи доставе захтев за исплату средстава за суфинансирање мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе по основу обављених радова или извршених услуга. Уз захтев достављају фотокопију издатог рачуна за извршене радове и услуге.

Пренос средстава врши се након што:

 1. Комисија провери да ли су активности стварно реализоване, и то констатује записником;
 2. корисник бесповратних средстава привредном субјекту исплати извршене радове/извршене услуге у износу умањеном за одобрена бесповратна средства.

Средства која се одобре за реализацију појединачних пројеката преносе се привредним субјектима у складу са одредбама Уговора.

На основу захтева за исплату и записника Комисије, Градска управа врши исплату средстава.

Конкурсну документацију за Јавни позив можете преузети:

Прилог 1 - Пријавни образац;

Прилог 2 (а-г) - Изјаве подносиоца пријаве;

Прилог 3 - Критеријуме и начин бодовања за оцену Пријаве.