Јавни конкурс за избор удружења које ће реализовати програмску активност пружања подршке за набавку бицикла као еколошки прихватљивог транспорта на територији Града Новог Сада за 2022. годину

21/01/2022

На основу члана 3. став 1. Правилника о условима и начину пружања подршке за набавку бицикла као еколошки прихватљивог транспорта („Службени лист Града Новог Сада“, број 13/21) и Закључка Градоначелника Града Новог Сада број: 501-2/2022-7-II од 20. јануара 2022. године, Градска управа за заштиту животне средине

расписује

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

 

за избор удружења које ће реализовати програмску активност пружања подршке за набавку бицикла као еколошки прихватљивог транспорта на територији Града Новог Сада за 2022. годину

 

I           Циљ овог јавног конкурса је избор удружења које ће реализовати програмску активност пружања подршке за набавку бицикла као еколошки прихватљивог транспорта на територији Града Новог Сада за 2022. годину (у даљем тексту: Програмска активност), са намером повећања броја бициклиста на улицама Града, а у сврху побољшања квалитета ваздуха и смањења загађења животне средине.

 

II          Укупна средства обезбеђена у буџету Града Новог Сада – Градска управа за заштиту животне средине (у даљем тексту: Градска управа) за спровођење овог јавног конкурса износе 20.000.000,00 динара.

Средства по овом јавном конкурсу у износу од најмање 18.000.000,00 динара могу се користити искључиво за пружање подршке грађанима за набавку бицикла, док се део средстава у износу до 2.000.000,00 динара може користити за трошкове удружења за реализацију Програмске активности.

 

III         Право учешћа на Јавном конкурсу имају сва удружења која имају седиште на територији Града Новог Сада, која су регистрована у складу са Законом о удружењима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 51/09, 99/11 и 44/18-др. закон) и која, сагласно одредбама свог оснивачког акта, остварују циљеве у области заштите животне средине и/или промоције бициклизма.

На Јавни конкурс се може пријавити и више удружења заједнички, са једном пријавом, а која испуњавају наведене услове (имају седиште на територији Града Новог Сада, регистрована су у складу са Законом о удружењима и сагласно одредбама свог оснивачког акта, остварују циљеве у области заштите животне средине и/или промоције бициклизма).

Споразумом/уговором о сарадњи се регулишу међусобни односи удружења која ће реализовати Програмску активност и одређује носилац Програмске активности.

 

IV         Удружење које буде одабрано на Јавном конкурсу да реализује Програмску активност је у обавези да, пре закључивања уговора, достави број посебног наменског рачуна који је отворен код Управе за трезор у складу са Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор („Службени гласник Републике Србије“, бр. 99/18 и 40/19).

 

V          Одабрано удружење је у обавези да Градској управи, у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, достави меницу регистровану у Регистру меница и овлашћења са меничним писмом.

 

VI         Пријава на Јавни конкурс се доставља на Обрасцу пријаве који се налази на сајту Градске управе - www.environovisad.rs, уз који се подноси следећa документацијa:

- фотокопија уверења (потврда, извод) да је удружење уписано у Регистар удружења,

- фотокопија извода из статута удружења (оснивачког акта), у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области заштите животне средине и/или промоције бициклизма,

- фотокопија картона депонованих потписа (достављају удружења која већ имају отворен подрачун),

- фотокопија подрачуна отвореног код Управе за трезор (достављају удружења која већ имају отворен подрачун),

- фотокопија обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање,

- фотокопија споразума/уговора о сарадњи за удружења која конкуришу заједно.

Учесници Јавног конкурса могу да доставе и друге податке релевантне за реализацију Програмске активности, као што су референце или потврде о успешној реализацији програма/пројеката заштите животне средине и/или промоције бициклизма на локалном, покрајинском и републичком нивоу.

Више удружења која конкуришу заједнички могу доставити референце или потврде од свих удружења.

Пријаве и приложена документација остају у архиви и не враћају се.

 

VII        Пријава се доставља путем поште, у затвореној коверти са натписом:

 

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР УДРУЖЕЊА КОЈЕ ЋЕ РЕАЛИЗОВАТИ ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ ЗА НАБАВКУ БИЦИКЛА КАО ЕКОЛОШКИ ПРИХВАТЉИВОГ ТРАНСПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ

 - НЕ ОТВАРАТИ-

 

На адресу:

Градска управа за заштиту животне средине

Руменачка 110а,

21113 Нови Сад

На полеђини коверте, обавезно написати пуно име и адресу удружења.

 

VIII       Рок за подношење пријаве на Јавни конкурс је 20 дана од дана објављивања Јавног конкурса у дневном листу ''Дневник'' и на сајту Градске управе - www.environovisad.rs.

 

IX         Неће се разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве, непотписане или неоверене пријаве, пријаве послате факсом, електронском поштом и пријаве које садрже друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину пријаве или их није могуће вредновати према задатим критеријумима.

 

X          Јавни конкурс спроводи Комисија за реализацију програмске активности пружања подршке за набавку бицикла као еколошки прихватљивог транспорта на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Комисија), која ће у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава, утврдити прелиминарну листу вредновања и рангирања пријава, узимајући у обзир следеће елементе:

  • квалитет пријаве (изводљивост, план спровођења, иновативност и сл.),
  • обезбеђивање што ефикаснијег начина подношења пријава грађана на Јавни позив,
  • предлог сарадње у реализацији Програмске активности,
  • писма препоруке и/или подршке реализацији Програмске активности,
  • референце или потврде о успешној реализацији програма/пројеката у области заштите животне средине и/или промоције бициклизма на локалном, покрајинском и републичком нивоу.

 

XI         Прелиминарна листа вредновања и рангирања пријава ће бити објављена на сајту Градске управе. Учесници Јавног конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора у року од 7 (седам) дана од дана објављивања прелиминарне листе.

Комисија у року од 7 (седам) дана од дана пријема приговора доноси одлуку о приговору.

Комисија у року од 5 (пет) дана од дана истека рока за приговор и окончања поступка по приговорима, доноси коначну Листу вредновања и рангирања пријава и објављује је на сајту Градске управе, а начелнику Градске управе доставља Записник о спроведеном поступку, предлог одлуке о избору удружења које ће реализовати Програмску активност, са износом опредељених средстава за трошкове удружења за реализацију Програмске активности и износом опредељених средстава за пружање подршке грађанима за набавку бицикла, као и предлог о одбијању пријава на јавни конкурс.

 

XII        Одлуку о избору удружења које ће реализовати Програмску активност, са износом опредељених средстава за трошкове удружења за реализацију Програмске активности и износом опредељених средстава за пружање подршке грађанима за набавку бицикла, доноси начелник Градске управе у року од 2 (два) дана од дана пријема предлога одлуке од стране Комисије, а одобрена средства се удружењу преносе на основу закљученог уговора.

 

XIII       Удружење коме се повери реализација Програмске активности је у обавези да припреми и распише Јавни позив физичким лицима за подршку набавке бицикла, са опредељеним појединачним износом од 10.000,00 динара, у року од 20 дана од дана преноса укупних средстава по основу уговора, а све у складу са Правилником.

 

Крајњи рок за реализацију Програмске активности је 30. мај 2022. године, а рок за достављање Извештаја је 30 дана од дана реализације Програмске активности.

Додатне информације могу се добити на телефон: 021/421-109 и 021/525-749.

Образац пријаве можете преузети ОВДЕ