ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката јачања свести о поступању са отпадом на територији Града Новог Сада за 2021. годину

04/11/2021

На основу члана 7. Правилника о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине („Службени лист Града Новог Сада“, број 45/14) и Закључка Градоначелника Града Новог Сада број: 501-2/2021-64-II од 02.11.2021. године, Градска управа за заштиту животне средине

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката јачања свести о поступању са отпадом на територији Града Новог Сада за 2021. годину

 

I   Укупна средства обезбеђена за спровођење овог Јавног конкурса у буџету Града Новог Сада – Градска управа за заштиту животне средине износе 9.200.000,00 динара, и то:

            -  8.700.000,00 динара за програме/пројекте јачања свести о поступању са отпадом,

           - 500.000,00 динара за спровођење мониторинга и евалуације одобрених програма/пројеката.

 

II   Право учешћа на Јавном конкурсу имају сва удружења дефинисана сагласно Закону о удружењима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 51/09, 99/11 и 44/18-др. закони) која имају седиште на територији Града Новог Сада и која, сагласно одредбама свог оснивачког акта, обављају активности у области заштите животне средине (у даљем тексту: удружења).

Највиши износ средстава који се може доделити за програме/пројекте јачања свести о поступању са отпадом износи 500.000,00 динара.  

Средства која се потражују за програме/пројекте, по основу овог јавног конкурса, не могу прелазити 80% од укупно потребних средстава.

Удружење на Јавном конкурсу може да конкурише за недостајући део средстава за реализацију програма и пројеката уз обавезно достављање оверене и потписане изјаве о висини учешћа сопствених средстава, односно висини учешћа других субјеката у реализацији програма/пројекта.

Удружење може на Јавном конкурсу да учествује са више програма, односно пројеката, с тим што му се на конкурсу могу доделити средства за суфинансирање само једног програма или пројекта.

 Суфинансирање програма/пројекта из других извора може бити из сопствених средстава, буџета Републике Србије, буџета Аутономнe Покрајинe Војводине, буџета Града Новог Сада, средстава других држава, међународних организација, финансијских институција и тела, као и домаћих и страних правних и физичких лица, фондова Европске уније и других међународних фондова, донација, поклона, прилога, помоћи и др.         

Удружења која конкуришу за мониторинг и евалуацију одобрених програма/пројеката не могу да конкуришу за суфинансирање програма/пројеката јачања свести о поступању са отпадом.

Највиши износ средстава који се може доделити удружењу за мониторинг и евалуацију одобрених програма/пројеката износи 500.000,00 динара.

Средства која се потражују за спровођење мониторинга и евалуацију одобрених програма/пројеката не могу прелазити 95% од укупно потребних средстава.

Удружење које конкурише за спровођење мониторинга и евалуације део средстава може да обезбеди из сопственог буџета, у виду режијских трошкова, трошкова закупа простора, као и других трошкова који свакако постоје при редовном раду удружења.

Удружење чији програм/пројекат буде изабран за суфинансирање је у обавези да, пре закључивања уговора, достави број посебног наменског рачуна који је отворен код Управе за трезор у складу са Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор („Службени Гласник Републике Србије“,  бр. 99/18 и 40/19).

 

III  На Јавни конкурс подносе се програми и пројекти јачања свести о поступању са отпадом који се односе на:

- популаризацију, подстицање, усмеравање и јачање свести о поступању са отпадом и то израдом  видео спотова, филмова кратке форме, флајера, брошура, сликовница, публикација);

 

IV  Пријава на Јавни конкурс се доставља на попуњеном Обрасцу пријаве за програме и пројекте јачања свести о поступању са отпадом или на Обрасцу пријаве за спровођење мониторинга и евалуације програма и пројеката који су доступни на сајту Градске управе за заштиту животне средине: www.environovisad.rs, уз које се подноси следећа документација:

  • фотокопија уверења (потврда, извод) да је удружење уписано у Регистар удружења,
  • фотокопија извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области заштите животне средине,
  • копија подрачуна отвореног код Управе за трезор (достављају удружења која већ имају отворен подрачун).
  • референце о искуству у реализацији спровођења мониторинга и евалуације пројеката (за удружења која се пријављују за спровођење мониторинга и евалуације програма и пројеката),
  • потврда/препорука о успешно реализованом мониторингу и евалуацији пројеката (за удружења која се пријављују за спровођење мониторинга и евалуације програма и пројеката),
  • биографије лица у пројектном тиму којима се доказује да особе предвиђене за спровођење мониторинга и евалуације програма/пројекта имају професионалне компетенције и квалификације (за удружења која се пријављују за спровођење мониторинга и евалуације програма и пројеката).
  • друга документа која удружење сматра одговарајућим за предложени програм/пројекат (на пример: писма препоруке и писма подршке, биографије координатора програма/пројекта и кључних лица укључених у рад на програму/пројекту)

 

V    Неће се разматрати/вредновати:

- неблаговремене и непотпуне пријаве, непотписане или неоверене пријаве, пријаве послате факсом, електронском поштом, пријаве које садрже друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину пријаве или их није могуће вредновати према задатим критеријумима, као и пријаве оних учесника на јавном конкурсу који су у претходној години остварили право на суфинансирање програма/пројеката код Градске управе, а нису поднели валидан извештај о реализацији програма/пројекта у остављеном року или се против њих води поступак за повраћај ненaменски утрошених средстава.

 

Пријаве и приложена документација остају у архиви и не враћају се.

 

VI  Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања, као и на сајту Градске управе за заштиту животне средине www.environovisad.rs

 

Пријаве се подносе путем поште на адресу:

Градска управа за заштиту животне средине,

21113 Нови Сад

Руменачка 110а

у затвореној коверти са назнаком:

''Пријава на конкурс за суфинансирање програма и пројеката јачања свести о поступању са отпадом на територији Града Новог Сада за 2021. годину - не отварати''.

или

''Пријава на Јавни конкурс за спровођење мониторинга и евалуације програма/пројеката - не отварати''.

Рок за подношење пријава је 19.11.2021. године.

Благовременом доставом пријаве путем поште, сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана рока Конкурса, оверена печатом пријемне поште са јасно назначеним (видљивим) датумом предаје, без обзира на датум приспећа.

 

Уколико удружење конкурише са више програма/пројеката, пријаву доставља у засебној коверти за сваки програм/пројекат.

На полеђини коверте, обавезно  написати пуно име и адресу удружења.

Крајњи рок за реализацију програма/пројеката јачања свести о поступању са отпадом по овом конкурсу је 30. децембар 2021. године.

Рок за достављање Извештаја о реализацији програма/пројеката Градској управи за заштиту животне средине је 15. јануар 2022. године.

Рок за достављање Извештаја о спровођењу мониторинга и евалуацији одобрених програма/пројеката је 30 дана од дана достављања Извештаја удружења о реализацији одобрених програма/пројеката од стране Градске управе за заштиту животне средине.

 

VII   Услови учешћа на Јавном конкурсу, процедура његовог спровођења, одабир програма/пројеката, са упутством за израду предлога програма/пројекта и упутством за припрему и достављање извештаја о реализацији, као и обавезе удружења након одабира и потписивања уговора, са правилима и процедурама за управљање програмом/пројектом, дати су у СМЕРНИЦАМА ЗА ПРИПРЕМУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЈАЧАЊА СВЕСТИ О ПОСТУПАЊУ СА ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ које су саставни део овог конкурса, и доступне су на сајту Градске управе.

 

VIII    Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса (у даљем тексту: Комисија) која ће у року од 15 дана, од дана истека рока за подношење пријава утврдити Листу вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката.

 

IX         Акт о одобравању програма/пројеката и утврђивању висине средстава за реализацију сваког појединачног програма/пројекта јачања свести о поступању са отпадом, као и за пројекат спровођења мониторинга и евалуације одобрених програма и пројеката, који се објављује на сајту Градске управе, доноси Градоначелник Града Новог Сада а одобрена средства се преносе удружењу на основу закљученог уговора.

Детаљније информације могу се добити на телефон: 021/421-109 и 021/525-749.

Потребна документација:

Образац пријаве за програме и пројекте јачања свести о поступању са отпадом

Образац пријаве за спровођење мониторинга и евалуације програма и пројеката

Смернице за припрему предлога програма и пројеката по Јавном конкурсу  за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката јачања свести о поступању са отпадом на територији Града Новог Сада за 2021. годину