ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2021. годину

02/03/2021

Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2021. годину објављен је 02.03.2021. године у дневном листу "Дневник".

На основу члана 7. Правилника о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине („Службени лист Града Новог Сада“, број 45/14) и Закључка Градоначелника Града Новог Сада број: 501-2/2021-5-II од 26.02.2021. године, Градска управа за заштиту животне средине расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2021. годину

I           Укупна средства обезбеђена за спровођење овог Јавног конкурса у буџету Града Новог Сада – Градска управа за заштиту животне средине износе 25.500.000,00 динара, и то:

  • 24.800.000,00 динара за програме/пројекте из области заштите животне средине,
  • 700.000,00 динара за спровођење мониторинга и евалуације одобрених програма/пројеката.

 

II          Право учешћа на Јавном конкурсу имају сва удружења дефинисана сагласно Закону о удружењима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 51/09, 99/11 и 44/18-др. закони) која имају седиште на територији Града Новог Сада и која, сагласно одредбама свог оснивачког акта, обављају активности у области заштите животне средине (у даљем тексту: удружења).

Највиши износ средстава који се може доделити за програме/пројекте из области заштите животне средине износи 600.000,00 динара.

Средства која се потражују за програме/пројекте из области заштите животне средине, по основу овог јавног конкурса, не могу прелазити 80% од укупно потребних средстава.

Удружење на Јавном конкурсу може да конкурише за недостајући део средстава за реализацију програма и пројеката из области заштите животне средине, уз обавезно достављање оверене и потписане изјаве о висини учешћа сопствених средстава, односно висини учешћа других субјеката у реализацији програма/пројекта.

            Удружење може на Јавном конкурсу да учествује са више програма, односно пројеката, с тим што му се на конкурсу могу доделити средства за суфинансирање само једног програма или пројекта.

            Суфинансирање програма/пројекта из других извора може бити из сопствених средстава, буџета Републике Србије, буџета Аутономнe Покрајинe Војводине, буџета Града Новог Сада, средстава других држава, међународних организација, финансијских институција и тела, као и домаћих и страних правних и физичких лица, фондова Европске уније и других међународних фондова, донација, поклона, прилога, помоћи и др.

Удружења која конкуришу за мониторинг и евалуацију одобрених програма/пројеката не могу да конкуришу за суфинансирање програма/пројеката из области заштите животне средине.

Највиши износ средстава који се може доделити удружењу за мониторинг и евалуацију одобрених програма/пројеката износи 700.000,00 динара.

Средства која се потражују за спровођење мониторинга и евалуацију одобрених програма/пројеката не могу прелазити 95% од укупно потребних средстава.

Удружење које конкурише за спровођење мониторинга и евалуације део средстава може да обезбеди из сопственог буџета, у виду режијских трошкова, трошкова закупа простора, као и других трошкова који свакако постоје при редовном раду удружења.

Удружење чији програм/пројекат буде изабран за суфинансирање је у обавези да, пре закључивања уговора, достави број посебног наменског рачуна који је отворен код Управе за трезор у складу са Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор („Службени Гласник Републике Србије“,  бр. 99/18 и 40/19).

 

III         На Јавни конкурс подносе се програми и пројекти из области заштите животне средине који се односе на:

- популаризацију, подстицање, усмеравање и јачање свести о значају заштите животне средине (предавања, скупови, трибине, представе, филмови, кампови, публикације, брошуре, еко-радионице и др.);

- унапређивање образовања о одрживом развоју и заштити животне средине, енергетској ефикасности, заштићеним природним добрима, обновљивим изворима енергије, рециклажи и очувању заштити и унапређењу основних природних ресурса (ваздух, вода, земљиште, шуме)

-  друге пригодне активности и манифестације са поменутим садржајима.

 

Предност у избору програма и пројеката ће имати они програми и пројекти који се баве едукацијом у вези поступањa са пластичним отпадом.

 

IV        Пријава на Јавни конкурс се доставља на попуњеном Обрасцу пријаве за програме и пројекте из области заштите животне средине или на Обрасцу пријаве за спровођење мониторинга и евалуације програма и пројеката, који су доступни на сајту Градске управе за заштиту животне средине: www.environovisad.rs, уз које се подноси следећа документација:

  • фотокопија уверења (потврда, извод) да је удружење уписано у Регистар привредних субјеката,
  • фотокопија извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области заштите животне средине,
  • копија подрачуна отвореног код Управе за трезор (достављају удружења која већ имају отворен подрачун).
  • референце о искуству у реализацији спровођења мониторинга и евалуације пројеката (за удружења која се пријављују за спровођење мониторинга и евалуације програма и пројеката),
  • потврда/препорука о успешно реализованом мониторингу и евалуацији пројеката (за удружења која се пријављују за спровођење мониторинга и евалуације програма и пројеката),
  • биографије лица у пројектном тиму којима се доказује да особе предвиђене за спровођење мониторинга и евалуације програма/пројекта имају професионалне компетенције и квалификације (за удружења која се пријављују за спровођење мониторинга и евалуације програма и пројеката).
  • друга документа која удружење сматра одговарајућим за предложени програм/пројекат (на пример: писма препоруке и писма подршке, биографије координатора програма/пројекта и кључних лица укључених у рад на програму/пројекту)

V          Неће се разматрати/вредновати:

- неблаговремене и непотпуне пријаве, непотписане или неоверене пријаве, пријаве послате факсом, електронском поштом, пријаве које садрже друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину пријаве или их није могуће вредновати према задатим критеријумима, као и пријаве оних учесника на јавном конкурсу који су у претходној години остварили право на суфинансирање програма/пројеката код Градске управе, а нису поднели валидан извештај о реализацији програма/пројекта у остављеном року или се против њих води поступак за повраћај ненaменски утрошених средстава.

Пријаве и приложена документација остају у архиви и не враћају се.

VI         Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања, као и на сајту Градске управе за заштиту животне средине www.environovisad.rs

Пријаве се подносе путем поште на адресу:

Градска управа за заштиту животне средине,

21113 Нови Сад

Руменачка 110а

у затвореној коверти са назнаком:

''Пријава на конкурс за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине - не отварати''.

или

''Пријава на Јавни конкурс за спровођење мониторинга и евалуације програма/пројеката - не отварати''.

Уколико удружење конкурише са више програма/пројеката, пријаву доставља у засебној коверти за сваки програм/пројекат.

На полеђини коверте, обавезно  написати пуно име и адресу удружења.

Крајњи рок за реализацију програма/пројеката из области заштите животне средине по овом конкурсу је 01. децембар 2021. године.

 Рок за достављање Извештаја о спровођењу мониторинга и евалуацији одобрених програма/пројеката из области заштите животне средине је 30 дана од дана достављања Извештаја о реализацији одобрених програма/пројеката од стране Градске управе за заштиту животне средине.

VII        Услови учешћа на Јавном конкурсу, процедура његовог спровођења, одабир програма/пројеката, са упутством за израду предлога програма/пројекта и упутством за припрему и достављање извештаја о реализацији, као и обавезе удружења након одабира и потписивања уговора, са правилима и процедурама за управљање програмом/пројектом, дати су у СМЕРНИЦАМА ЗА ПРИПРЕМУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ које су саставни део овог конкурса, и доступне су на сајту Градске управе.

VIII       Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса (у даљем тексту: Комисија) која ће у року од 60 дана, од дана истека рока за подношење пријава утврдити Листу вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката.

IX         Акт о одобравању програма/пројеката и утврђивању висине средстава за реализацију сваког појединачног програма/пројекта из области заштите животне средине, као и за пројекат спровођења мониторинга и евалуације одобрених програма и пројеката, који се објављује на сајту Градске управе, доноси Градоначелник Града Новог Сада, а одобрена средства се преносе удружењу на основу закљученог уговора.

Детаљније информације могу се добити на телефон: 021/421-109 и 021/525-749.

Потребну документацију можете преузети овде