Програмске активности

''Реализација дела активности предвиђених Програмом управљања заштићеним стаблима на територији Новог Сада за 2016. годину''

 

Носилац пројекта - управљач: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

 
Скупштина Града Новог Сада је донела: Решење о заштити Споменика природе ''Копривић у центру Новог Сада'', (''Службени лист Града Новог Сада'', број 2/95), Решење о заштити Споменика природе ''Амерички платан на Сајлову'', (''Службени лист Града Новог Сада'', број 2/95), Решење о заштити Споменика природе ''Јаворолисни платан у Новом Саду'', (''Службени лист Града Новог Сада'', број 2/95), Решење о заштити Споменика природе ''Дуд на Ченејском салашу'', (''Службени лист Града Новог Сада'', број 2/95), Решење о заштити Споменика природе ''Амерички платан у Футогу'', (''Службени лист Града Новог Сада'', број 2/95) и Решење о заштити Споменика природе ''Платан у дворишту Основне школе ''Милош Црњански'', (''Службени лист Града Новог Сада'', број 20/02) којима су наведена стабла стављена под заштиту као споменик природе III категорије, а управљање је поверено Јавном комуналном предузећу "Градско зеленило" Нови Сад.
Мониторингом заштићених стабла спроведеним у претходном периоду утврђена je потреба спровођења одређених испитивања и потреба примене мера неге.
Програмом управљања заштићеним стаблима на територији Града Новог Сада за 2016. годину, као приоритетни циљеви, мере и активности на заштити, одржавању, праћењу стања и унапређењу природних и створених вредности, планирана је примена потребних мера неге стабала.
У оквиру реализације овог пројекта извршена је процена виталности и статике стабла СП ''Копривић у центру града'' у циљу утврђивања степена трулежи унутар дебла и стабилности кореновог система. За потребе извођења мерења којима се утврђује степен трулежи унутар дебла и стабилност кореновог система ангажовaно je стручно предузеће, које располаже наведеном опремом и у могућности је да изврши потребну интерпретацију података (Stablosan d.o.o.: Bodo Siegert öbuv Tree Expert). Резултати визуелног прегледа и анализа података добијених дијагностичким инструментима дати су у виду елабората – дијагностичке документације (Elaborat D2016156/1 Novi Sad), на основу кога ће се утврдити даљи поступци на санацији стабла.
На заштићеној површини СП ''Амерички платан на Сајлову'' и СП ''Дуд на Ченејском салашу'' је искрчен самоникли подраст механичким путем. Извршено је уклањање сувих грана из крошње СП ''Дуд на Ченејском салашу''.
 
Да је Пројекат реализован у целости на наведени начин и у складу са свим посебним условима потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад и извештајем Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад.