Програмске активности

"Израда Плана квалитета ваздуха у Новом Саду"

Носилац пројекта: Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад

На основу Уредбе о одређивању зона и агломерација на територији Републике Србије, Нови Сад је добио статус агломерације а како је дугогодишњим мерењима утврђено квалитет ваздуха је у одређеним временским периодима био треће категорије када се сматра да је угрожен капацитет животне средине и да загађење превазилази ефекте постојећих мера. 
У агломерацијама у којима је ваздух треће категорије на одређеном простору, надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да донесе План квалитета ваздуха са циљем да се постигну одговарајуће граничне вредности или циљне вредности и прописани рокови утврђени актом из члана 18. став 1. Закона о заштити ваздуха (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 36/09 и 10/13).
Квалитет ваздуха је варијабилан у зависности од утицаја различитих извора загађења, просторне расподеле загађења (транспорта загађења у атмосфери), климатских фактора и др. За праћење стања квалитета ваздуха успостављена је национална и локална мрежа мерних места.
Израда овог документа је значајна за унапређење система заштите ваздуха у агломерацији Нови Сад, дефинисање зона лошијег квалитета ваздуха путем систематизације и анализе података мониторинга из националне и локалне мреже мерних места, идентификација главних загађивача, дефинисање порекла загађења (стационарни, дифузни односно мобилни извори загађења), одређивање удела загађења према секторима (саобраћај, индустрија, системи за грејање), дефинисање постојећих мера за спречавање и смањење загађења ваздуха пре доношење Плана, предлагање нових мера за побољшање квалитета ваздуха, њихове ефективности и заштите здравља људи. Израда овог документа је полазна основа за даљи развој и управљање квалитетом ваздуха кроз укључивање климатских, географских чинилаца, сектора енергетике и транспорта, квалитета горива, израда сценарија квалитета ваздуха методом моделовања у зонама где је то потребно.
За реализацију наведеног Пројекта је спроведена Јавна набавка (шифра и редни број: ЈНМВ-У-7/14), рок реализације је 24 месеца (две године).