Програмске активности

"Санација деградираних површина у насељу Сремска Каменица – Горња Каменица"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад


У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведеног пројекта планирано је уклањање расутог отпада и дивљих депонија са јавних површина у насељу Сремска Каменица - Горња Каменица. 
Пројектом је предвиђено мануелно чишћење отпада са 264.000 m2 јавних површина, механичко чишћење уз ангажовање ауточистилице, уклањање дивљих депонија и санација површина уз ангажовање комбиноване радне машине ICB CX3 и помоћне механизације, као и ангажовање радне снаге. 
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су пренета средства у износу од 4.150.819,20 динара.
Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад.