Програмске активности

"Санирање деградираних јавних површина насеља Главица"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад

    У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведеног пројекта планирано је уклањање расутог отпада и дивљих депонија са јавних површина у насељу Главица посебно због значаја НП "Фрушка гора" који се налази у непосредној близини. 
    За планиране активности прибављени су услови заштите природе, Решење број 03-2017/2 од 19.11.2014. године од Покрајинског завода за заштиту природе.
Пројектом је предвиђено мануелно чишћење отпада са 33.222 m2 јавних површина,  уклањање дивљих депонија 230 m3 и санација површина.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су пренета средства у износу од 643.322,40 динара.
Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад.