Програмске активности

"Санација и унапређење дрвореда у улици Народног фронта у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад

Улица Народног фронта представља прометну саобраћајницу која се налази у стамбеној градској зони. Дрворед у овој улици има велики значај јер знатно утиче на квалитет животне средине. 
Реализација пројекта планирана је ради очувања и унапређења виталности и функционалности дрвореда а све у циљу заштите и унапређења животне средине.
Пројектом је планирано уклањање 7 стабала, вађење пањева, орезивање 10 стабала, садња 71 саднице дрвећа у отворе паркинга са постављањем металне заштите као и садња 86 садница на зеленој површини у зони дрвореда. Планирана је садња врстe Celtis australis који добро подноси неповољне услове градске средине. У делу улице у коме након изградње вишеспратнице није остављено довољно простора за развој врсте са широком крошњом планирана је садња Sorbus aucuparia 'Sheerwater Seedling' која се са својим карактеристикама уклапа у простор. Поред свега наведеног планирано је и малчирања површине око посађеног дрвећа као и реконструкција травњака у зони дрвореда на површини од 8.710 m2. 
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су пренета средства у износу од 10.316.386,80 динара.
Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад.