Програмске активности

"Санација дрвореда у Улици Војводе Мишића у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад

Дрворед копривића у улици Војводе Мишића један је од старијих сачуваних дрвореда у граду. Подигнут је на ниском, равничарком терену, у улици уског профила, а својим изгледом даје типично обележје граду. Као својеврстан еколошки коридор има првенствено значајну улогу у очувању квалитета ваздуха.
Обиласком терена уоченe су разрасле крошње густог склопа копривића у дрвореду које се спајају што утиче на смањено продирање светла до зонa шибља и травњака те долази до њиховог пропадања. Поједине гране су сувише близу фасада које због тога трпе оштећења. Затворен склоп крошњи, додатно, онемогућује несметану циркулацију ваздуха тј. проветравање уличног простора.
У оквиру реализације пројекта, у циљу унапређења јавних зелених површина планирано је орезивање постојећих стабала у дрвореду, ручно вађење једног пања, садња једног стабла копривића и 100 комада шибља, као и  реконструкција травњака на површини од 675 m2. 
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су пренета средства у износу од 2.043.848,85 динара.
Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад.