Програмске активности

"Санација и унапређење дрвореда у Улици Максима Горког у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад

Улица Максима Горког протеже се кроз стару стамбену градску зону, спајајући централно градско језгро са кејом. Постојање неколико важнијих установа у овој улици чини је веома прометном.  
У оквиру реализације пројекта, у циљу унапређења јавних зелених површина планирано је уклањање 6 сувих стабала, вађење 20 пањева (након уклањања стабала, као и већ постојећих), орезивање и уклањање сувих грана са 54 стабала, садња 43 липе и након садње малчирање површина око стабала. Осим тога планирано је и постављање металне заштите око 17 стабала посађених у паркингу, реконструкција травњака на површини од 500 m2, као и подизањеновог травњака на површини од 1.620 m2.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су пренета средства у износу од 2.959.140,54 динара.
Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад.