Програмске активности

"Санација и унапређење дрвореда Кисачка - Сентандрејски пут од Јаше Томића до Теодора Мандића у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад

Кисачка улица на коју се наставља Сентандрејски пут представља стари део града у коме се делом задржао породични тип становања, a jедним делом ове улице припадају индустријској зони града. 
Дрвореди, као важни елементи пејзажног уређења у градској средини представљају просторну линијску целину, заједно са зеленим површинама на којима се налазе. Обиласком терена уочено је да на делу предметне локације постоји двострани дрворед од Улице Јаше Томића до Партизанске, док у наставку од Партизанске улице до Улице Теодора Мандића постоји дрворед само са једне стране. 
У оквиру реализације пројекта, у циљу очувања и унапређења зелених површина потребно је обезбедити континуитет двостраног дрвореда Кисачка – Сентандрејски пут садњом лишћара и унапредити зеленило на поменутој локацији, те је планирано извршити хумузирање терена, садњу 122 комада копривића, а након садње малчирање површине око садница. Такође, планирано је да се подигне травњак на површини од 7.784 m2.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су пренета средства у износу од 6.714.540,44 динара.
Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад.