Програмске активности

"Санирање јавних површина викенд насеља Алибеговац"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад

У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведеног пројекта планирано је уклањање расутог отпада и дивљих депонија са јавних површина у насељу Алибеговац.
Пројектом је предвиђено мануелно чишћење отпада са 183.113 m2 јавних површина,  уклањање дивљих депонија и санација 1.000 m2 површина.
У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. годину, у циљу финансирања реализације пројекта, носиоцу пројекта су пренета средства у износу од 3.307.491,60 динара.
Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Јавног предузећа ''Завод за изградњу Града'' Нови Сад.