Програмске активности

ИСПИТИВАЊЕ УТИЦАЈА ЗАГАЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ЗДРАВСТВЕНУ БЕЗБЕДНОСТ ПРОИЗВОДЊЕ ФУТОШКОГ КУПУСА СА АСПЕКТА ПРИСУСТВА ТЕШКИХ МЕТАЛА

Носилац пројекта: Институт за за прехрамбене технологије Нови Сад

Истраживања у оквиру Пројекта представљају анализу утицаја загађења животне средине на здравствено безбедоносне аспекте футошког свежег и киселог купуса у погледу садржаја тешких метала као потенцијално опасних контаминената овог производа. 
Циљ Пројекта је да се на примеру еколошког производа, са дугом традицијом у производњи, преради и пласману на територији Града Новог Сада, који као такав треба да добије сва одличја бренда, испита утицај могућих постојећих загађења животне средине тешким металима који потичу из издувних гасова моторних возила, минералних ђубрива, средстава за третирање производа и воде на здравствену безбедност овог производа. 
Обзиром да ни у једном делу биљке нису нађени олово и кадмијум, може се закључити да сорта футошког купуса на испитиваним парцелама не усваја и не транспортује тешке метале.
Испитивања су показала да Футошки атар представља средину са прородно ниским садржајем тешких метала у земљишту, те је неопходна контролисана примена агротехнике која подразумева наводњавање и ђубрење са ниским концентрацијама тешких метала. Како производња киселог купуса не доприноси повећању садржаја тешких метала, може се закључити да је производња овог бренда у потпуности здравствено безбедна и задовољава светске стандарде.