Програмске активности

ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

Носилац пројекта: Институт за заштиту здравља Нови Сад

У циљу праћења стања и предузимања мера заштите животне средине на територији Града Новог Сада континуирано се прати квалитет ваздуха, као један од основних параметара животне средине.

Резултати праћења у 2006.години указују да средња годишња вредност већине испитиваних параметара не прелази законом прописане вредности. Средња годишња вредност укупне количине седимента прелазила је прописану законску вредност у 25,69% узорака, концентрације цинка у аероседименту у 1,82% узорака, а концентрације чађи у 0,09% узорака.

Средња месечна укупна количина суспендованих честица прелазила је прописану законску вредност у 76,96% узорака, док је средња годишња количина полицикличних ароматичних угљоводоника изражених као бензо(а)пирен у узоркованим суспендованим честицама прелазила дозвољену вредност у 58,33 % узорака, а средња годишња количина бензола у 15,22% узорака.О квалитету ваздуха јавност је информисана путем медија, "Екобилтена" и интернет презентације Градске управе за заштиту животне средине.