Програмске активности

ПРАЋЕЊЕ КОМУНАЛНЕ БУКЕ

Носилац пројекта: Институт за заштиту здравља Нови Сад

Циљ праћења дневног и ноћног нивоа комуналне буке је добијање показатеља за предузимање мера заштите животне средине, нарочито у урбаним деловима Града Новог Сада.

У 2006. години, меродавни дневни ниво комуналне буке је у 90,28% случајева био изнад дозвољене вредности од 65 dB (A), док је ноћни меродавни ниво комуналне буке током септембра у 100% случајева био изнад дозвољеног нивоа од 55 dB (A), што указује на потребу предузимање одговарајућих мера као што су зонирање, измена режима саобраћаја, озелењавање, подизање заштитних баријера, измештање индустријских постројења из стамбених зона, обезбеђивање техничке исправности возила.

О нивоу комуналне буке јавност је информисана путем медија, ''Екобилтена'' и интернет презентације Градске управе за заштиту животне средине.