Програмске активности

ПРАЋЕЊЕ НИВОА ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКОГ ЗРАЧЕЊА

Носилац пројекта: Факултет техничких наука

Развој нових, пре свега мобилних система радио веза, наметнуо је потребу за поузданим мерењем нивоа електромагнетних поља.У 2006. години, ниво електромагнетног зрачења праћен је на утврђеној мрежи мерних места (70 локација). Максимална вредност поља забележена је на UKW опсегу на локацији чије зрачење потиче од радио-дифузне станице ''Радио-Футог'' где измерена вредност поља износи 7,26% од дозвољеног лимита.

У циљу даљег унапређења мониторинга електромагнетног зрачења на територији Града Новог Сада, неопходно је, поред контроле нивоа на дефинисаним локацијама, наставити и са евиденцијом свих значајних извора ове врсте зрачења. На основу досадашњих истраживања може се закључити да на јавним местима не постоје показатељи о угрожености здравља становника Града Новог Сада од нејонизујућих зрачења у опсегу од 80 MHz-2,5 GHz.