Програмске активности

Уређење зелених површина на Петроварадинској тврђави у Петроварадину

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад

Петроварадинска тврђава као друга по величини тврђава у Европи и културно-историјски споменик има изузетан значај и представља својеврсну туристичку атракцију. Због тога је важно сачувати њену аутентичност, као и зелене површине у њеном склопу. Обзиром на велику површину коју заузимају, утицај зелених површина Тврђаве на квалитет животне средине на микролокалитету је изузетно значајан. Са својим разноврсним биљним врстама зелене површине Тврђаве имају и естетску димензију која доприноси атрактивности тог дела града и игра важну улогу у креирању имиџа зеленог града.

Међутим, велики проблем на зеленим површинама Тврђаве представља пренамножено кисело дрво (Ailanthusaltissima) којe се сматра једним од најопаснијих инвазивних дрвенастих биљака, које лучењем отрова зауставља раст других биљака и тиме представља велику претњу биодиверзитету. Осим тога брзо осваја простор и нарушава статичку стабилност свих сводова, капија, подземних војних галерија, пешачких и колских стаза, као и инсталационих водова широм комплекса тврђаве.

У оквиру реализације Пројекта обављени су радови који се односе на крчење самоникле вегетације на површини од 291.345,77 m2. Уклоњено је 941 стабло различитог пречника. На површини од 160.984,87 m2 обављено је третирање пањева арборицидима. Сви изведени радови су у складу са условима Завода за заштиту споменика културе града Новог Сада.