Програмске активности

Нивелационо уређење сметлишта са прекривањем земљаним материјалом

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад

Градска депонија у Новом Саду је одлагалиште чврстог отпада који нема карактер опасних материја. За несанитарно депоновање чврстог отпада користи се више од 40 година и представља велику опасност за загађивање подземних вода. Могућност депоновања новог отпада је исцрпњена. У циљу утврђивања мера потребних да се минимизирају негативни утицаји вишедеценијског несанитарног одлагања отпада, урађен је Пројекат санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду којим је предвиђена фазна реализација радова санације (три фазе). Површинска санација сметлишта подразумева уобличавање тела постојећег сметлишта, прописано попуњавање запремина до коначне коте и санација система за дегазацију и представља I фазу елиминисања негативног утицаја сметлишта на површинске и подземне воде. Овим Пројектом обављена је нивелација и наношење коначне прекривке на сегментима CII и CIII у обиму који је предвиђен пројектом, а  део је I фазе Пројекта санације. Уређене су пратеће интерне сервисне саобраћајница и интерна каналска мрежа, као и уклањање отпадака са површина између сегмената и ограде сметлишта.
Циљ Пројекта је био смањење загађења животне средине штетним материјама које из отпада доспевају у ваздух, површинске и подземне воде, и земљиште, побољшање амбијента живота за насеља која гравитирају ка депонији и побољшање естетског изгледа Града као и изгледа за посетиоце који долазе.