Програмске активности

Санација деградираних површина у МЗ Телеп

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад

На триторији МЗ ''Телеп'' у оквиру редовног одржавања спроводе се полугодишње акције сакупљања кабастог и баштенског отпада. Повећање броја стамбених јединица индивидуалног типа која у већој мери нису уређена у складу са урбанистичким плановима и пројектима, утичу на изглед те присутна слика свакодневног неадекватног одлагања отпада разних врста на слободним површинама, представља ружну слику Града. С обзиром да на територији ове месне заједнице постоји велики број мањи и већих дивљих депонија уклоњен је отпад и уређене су деградиране површине.
Циљ Пројекта је био смањење загађења животне средине штетним материјама које из отпада доспевају у ваздух, површинске и подземне воде и земљиште, заштита и очување здравља људи и животиња као и побољшање естетског изгледа месне заједнице одношењем кабастог отпада,  унапређење управљања отпадом и очување и унапређење зелених површина у функцији заштите животне средине и изгледа месне заједнице.