Програмске активности

МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ

Носилац пројекта: Пољопривредни факултет - Департман за уређење вода

У циљу утврђивања стања и праћења квалитета површинских вода на територији Града Новог Сада, у периоду фебруар 2006–јануар 2007.године, анализирани су физичко-хемијски параметри воде на 6 мерних профила: Дунав код ''Камењара'' и након излива црпне станице ''Калиште'', канал ''Субић'' код црпне станице ''Калиште'', канал Савино село-Нови Сад код уласка на територију Града и пре улива у Дунав и канал ''Татарница'' код уласка на територију Града.

На основу спроведених истраживања може се закључити да површинске воде на подручју Града Новог Сада претежно задовољавају захтевани квалитет. Квалитет воде испод захтеваних вредности констатован је у каналу ''Субић'' (IV класа по БПК5 и ХПК, III класа по раствореном О2); на оба локалитета у каналу Савино село-Нови Сад и у каналу ''Татарница'' (III класа по БПК5). Упоредо са праћењем квалитета воде урађен је и катастар загађивача водених екосистема.