Програмске активности

Санација деградираних површина у МЗ "Футог"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад

На територији МЗ Футог у оквиру редовног одржавања спроводе се полугодишње акције сакупљања кабастог и баштенског отпада. Чишћење јавних површина спроводи се по редовном програму, углавном у централном делу насеља (саобраћајнице којима се крећу возила јавног превоза). Ово насеље је у претходним годинама имало висок демографски раст, наиме у насељу има 5493 домаћинства те се ради о насељу ка којем свакодневно гравитира велики број људи и возила. Евидентно је повећање броја стамбених јединица индивидуалног типа, те је присутна  слика свакодневног неадекватног одлагања отпада разних врста на слободним површинама које представљају ружну слику Града. Како на територији овe меснe заједницe евидентно постоји велики број мањих дивљих депонијa расутог отпада, обављено је чишћење и санирање ових јавних површина. 
Циљ Пројекта  био је смањење загађења животне средине штетним материјама које из отпада доспевају у ваздух, површинске и подземне воде и земљиште, заштита и очување здравља људи и животиња као и побољшање естетског изгледа насеља одношењем кабастог отпада,  унапређење управљања отпадом у насељу у функцији заштите животне средине и изгледа.