Програмске активности

Санација деградираних површина у МЗ "Ветерник"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад

На територији МЗ Ветерник у оквиру редовног одржавања спроводе се полугодишње акције сакупљања кабастог и баштенског отпада. Чишћење јавних површина спроводи се по редовном програму, углавном у централном делу насеља Ово насеље је у претходним годинама имало висок демографски раст, наиме у насељу има 5323 домаћинства те се ради о насељу ка којем свакодневно гравитира велики број људи и возила. Евидентно је повећање броја стамбених јединица индивидуалног типа, те је присутна  слика свакодневног неадекватног одлагања отпада разних врста на слободним површинама које представљају ружну слику Града. Како на територији овe меснe заједницe евидентно постоји велики број мањих дивљих депонијa обављено је чишћење и санирање ових јавних површина у функцији очувања и унапређења животне средине.
Циљ Пројекта је био смањење загађења животне средине штетним материјама које из отпада доспевају у ваздух, површинске и подземне воде и земљиште, заштита и очување здравља људи и животиња као и побољшање естетског изгледа насеља одношењем кабастог отпада.