Програмске активности

Санација деградираних површина у насељу Петроварадин

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад

На територији насеља Петроварадин у оквиру редовног одржавања спроводе се полугодишње акције сакупљања кабастог и баштенског отпада. Чишћење јавних површина спроводи се по редовном програму, углавном у централном делу насеља. Због високог демографског раста и повећање броја стамбених јединица индивидуалног типа, присутна је слика свакодневног неадекватног одлагања отпада разних врста на слободним површинама. На основу жалби грађана и увида у стање на терену, извршена је санације деградираних површина у поменутом насељу, сакупљање и одвожење  расутог отпада и уклањање свих мањих депонија. 
Циљ Пројекта је био смањење загађења животне средине штетним материјама које из отпада доспевају у ваздух, површинске и подземне воде и земљиште, заштита и очување здравља људи и животиња као и побољшање естетског изгледа насеља и унапређење управљања отпадом у насељу.