Програмске активности

Унапређење и санација слободних површина у Блоку Југовићево у Новом Саду - део П4 - П8

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад

 Значајан сегмент зелених градских површина представљају зелене површине око стамбених објеката које чине јединствену целину са уличним дрворедима, градским парковима и ванградским зеленилом чинећи јединствену мрежу зеленила. Тако зелене површине у стамбеним зонама знатно поправљају квалитет животне средине на микролокалитету, стварајући боље услове за живот грађана.
Након изградње стамбеног блока Југовићево није уређена зелена површина. Израђен је "Главни пројекат хортикултурног уређења слободних површина у блоку Југовићево северно од Булевара Војводе Степе у Новом Саду" који је финансирао ЈП "Завод за изградњу града" Нови Сад, а израдио АД "УРБИСПРОЈЕКТ" Нови Сад у октобру 2005. године. У односу на постојећи пројекат ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад је уз сагласност стручног надзора ЈП "Завод за изградњу града" Нови Сад, извршило одређене измене. 
У оквиру реализације Пројекта након припремних радова обављене су планиране активности на санацији површина намењених озелењавању. Уклоњена је неплоднеа земља и шут, а затим је обављено хумузирање површина. Посађено је 149 комада лишћара, од тога 56 комада у отворима у паркинзима, као и 6 комада солитерног шибља. Подигнут је травњак на површини од 8371 m2.