Програмске активности

Санација деградираних површина у МЗ "Нови Лединци"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад

На територији МЗ Нови Лединци у оквиру редовног одржавања спроводе се полугодишње акције сакупљања кабастог и баштенског отпада. Чишћење јавних површина спроводи се по редовном програму, углавном у централном делу насеља Неколико година уназад, евидентно је повећање броја стамбених јединица индивидуалног типа те је присутна слика свакодневног неадекватног одлагања отпада разних врста на слободним површинама које представљају ружну слику насеља. Како на територији овe меснe заједницe постоји велики број мањих дивљих депонијa и расутог отпада, обављено је сакупљање, чишћење и санирање ових јавних површина, у функцији очувања и унапређења животне средине. 
Основни циљ Пројекта је био смањење загађења животне средине штетним материјама које из отпада доспевају у ваздух, површинске и подземне воде и земљиште, заштита и очување здравља људи и животиња као и побољшање естетског изгледа насеља.