Програмске активности

Санација деградираних површина у МЗ "Стари Лединци"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад

На територији МЗ ''Стари Лединци'' у оквиру редовног одржавања спроводе се полугодишње акције сакупљања кабастог и баштенског отпада. Чишћење јавних површина спроводи се по редовном програму, углавном у централном делу насеља Ово насеље је у претходним годинама имало висок демографски раст, те се ради о насељу ка којем свакодневно гравитира велики број људи и возила. Евидентно је повећање броја стамбених јединица индивидуалног типа те је присутна слика свакодневног неадекватног одлагања отпада на слободним површинама. Како на територији овe меснe заједницe евидентно постоји велики број мањих дивљих депонијa и расутог отпада, извршено је чишћење и санирање ових јавних површина, у функцији очувања и унапређења животне средине. 
Циљ Пројекта је био смањење загађења животне средине штетним материјама које из отпада доспевају у ваздух, површинске и подземне воде и земљиште, заштита и очување здравља људи и животиња као и побољшање естетског изгледа насеља.